19. 9. 2016 Žádost o poskytnutí podkladů ve věci žaloby B. Braun Avitum

Žádost:

Město Vysoké Mýto obdrželo žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které je uvedeno: „1) Požádalo Město Vysoké Mýto nebo jeho jednotlivý zástupce přímo nebo nepřímo jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, například právního zástupce Města Vysoké Mýto ve věci žaloby na náhradu škody, sp. zn. 105 C 13/2016 (tzn. KVB advokátní kancelář s.r.o., případně konkrétní advokát nebo advokátní koncipient této advokátní kanceláře), aby podala žádosti o informace, týkající se provozování dialyzačních středisek, včetně středisek provozovaných společností B. Braun Avitum s.r.o.?

2) Pokud ano (ad otázka 1), kterým subjektům byla na základě Vašeho zadání nebo jiného podnětu žádost o poskytnutí informací zaslána? Žádáme o poskytnutí seznamu všech těchto subjektů. 3) Pokud ano (ad otázka 1), jaké konkrétní informace požadujete od jednotlivých subjektů poskytnout? 4) Pokud ano (ad otázka 1), z jakého důvodu usilujete o získání informací, zejména pak informací o obsahu jednotlivých smluvních vztahů mezi provozovateli dialyzačních středisek a vlastníky nebo jinými uživateli nemovitostí, v nichž se dialyzační střediska nachází? Zároveň Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o následující informace: 5) Zadali jste jakékoliv advokátní kanceláři k posouzení jakoukoliv právní otázku ve spojení s výše uvedenou žalobou ze strany společnosti B. Braun Avitum? Pokud ano, pak které advokátní kanceláři? 6) Pokud ano (ad otázka 5), jakou právní otázku k posouzení jste zadali? (Např. otázku pravděpodobnosti úspěchu v daném soudním sporu?) Jak znělo v takovém případě stanovisko advokátní kanceláře k dané právní otázce? 7) Jaké finanční náklady Město Vysoké Mýto na posouzení této právní otázky vynaložilo, případně dle předběžného odhadu advokátní kanceláře vynaloží, pokud ještě k fakturaci ze strany advokátní kanceláře nedošlo?“

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď: 

Město Vysoké Mýto jako povinný subjekt odmítlo žádost o poskytnutí informace žadateli v bodech 1) až 4), protože povinný subjekt nepožádal a neeviduje žádnou písemnou žádost, ve které by požádal přímo nebo nepřímo jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, například právního zástupce města Vysoké Mýto ve věci žaloby na náhradu škody, sp. zn. 105 C 13/2016 (tzn. KVB advokátní kancelář s.r.o., případně konkrétní advokát nebo advokátní koncipient této advokátní kanceláře), aby podala žádosti o informace, týkající se provozování dialyzačních středisek, včetně středisek provozovaných společností B. Braun Avitum s.r.o. Dále město Vysoké Mýto jako povinný subjekt odmítá žádost o poskytnutí informace žadateli v bodech 5) – 7), protože povinný subjekt nezadal a neeviduje žádnou písemnou žádost, ve které by zadal jakékoliv advokátní kanceláři k posouzení jakoukoliv právní otázku ve spojení s výše uvedenou žalobou ze strany společnosti B. Braun Avitum. Podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, kterými povinný subjekt v danou chvíli disponuje, tzn. k informacím reálně existujícím.

Povinný subjekt je v soudním sporu se společností B. Braun Avitum s.r.o. zastupován advokátní kanceláří KVB advokátní kancelář s.r.o., její odměna je stanovena advokátním tarifem. O zastupování advokátní kanceláří rozhodla Rada města Vysokého Mýta dne 27. 4. 2016 č. usnesení 512/16 viz veřejně přístupná informace na https://urad.vysoke-myto.cz/usneseni-rady-mesta/10264-usneseni-rm-c-2016-16-ze-dne-2742016.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 3. 10. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky