20. 11. 2021 Informace k průběhu třídních schůzek a testování žáků

Žádost:

Vážená rado, dotčené orgány,

obracím se na Vás ve věci průběhu třídních schůzek rodičů žáků druhého stupně ZŠ Javornického, které probíhaly dne 16.11.2021. Město Vysoké Mýto je zřizovatelem školy, proto bych Vás ráda požádala o odpověď na mé dotazy.

Co však považuji za mnohem závažnější je nezákonnost požadavku školy na prokázání bezinfekčnosti rodičů. Ráda bych Vás požádala o informaci, dle jakého právního předpisu v tomto případě škola postupovala. Prosím o název a číslo konkrétního paragrafu konkrétního zákona, případně číslo vyhlášky apod. Pokud je mi známo, škola není oprávněna si takovéto informace vyžádat od rodičů ani na základě současně platného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Domnívám se, že v instituci zřízené městem by neměly být porušovány zákony a v žádném případě by po rodičích nemělo být požadováno sdělování citlivých osobních údajů na které škola nemá dle žádného právního předpisu nárok.

Vzhledem k tomu, že díky opatření školy byla znemožněna účast definované skupiny rodičů, domnívám se, že škola jednala v rozporu s § 402 Trestního zákoníku, protože diskriminovala a ponižujícím způsobem jednala se skupinou lidí. Žádám Vás o vyjádření se i k této otázce.

Domnívám se, že Státní správa a samospráva jsou zřízeny za jiným účelem, než je diskriminace občanů, momentálně skupiny neočkovaných. V demokratickém státě by měl stát respektovat práva a svobody všech svých občanů, a pokud již do nich musí vstupovat, pak jedině na základě předem stanovených pravidel a zákonného zmocnění, což bylo touto třídní schůzkou zjevně porušeno.

Vzhledem k tomu, že dle dostupných údajů ze studií mohou šířit a přenášet koronavirus i očkované osoby, ráda bych vznesla dotaz, zda nadcházející testování dětí ve třídách bude plošné nebo se opět bude jednat pouze o testování neočkovaných dětí a učitelů, či ostatních zaměstnanců školy. Stejně tak karanténní opatření pouze pro neočkované děti při výskytu pozitivního žáka ve třídě.

Pokud dojde k testování pouze neočkovaných dětí(a ostatních zaměstnanců školy) a pokud se budou očkované děti moci účastnit i nadále vyučování i přes kontakt s pozitivní osobou  mohlo by se jednat o důvodné podezření, že se zodpovědné osoby mohou dopustit trestné činnosti spočívající ve spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a to z dnes již známých a doložených informaci.

Jednání školy považuji i přes současnou epidemiologickou situaci za nesprávné a diskriminační a tímto ještě jednou žádám radu města a ostatní dotčené orgány o jejich stanovisko.

S pozdravem ***

 

Způsob doručení: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Povinný subjekt obdržel prostřednictvím elektronické pošty dne 20. 11. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informace. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).  Žádost se týká průběhu třídních schůzek rodičů žáků druhého stupně ZŠ Javornického, které probíhaly dne 16. 11. 2021, a testování žáků.

Na Váš dotaz, dle jakého právního předpisu v případě požadavku školy na prokázání bezinfekčnosti rodičů škola postupovala, povinný subjekt sděluje, že rodičovské schůzky probíhaly dle pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR, ve kterých jsou uvedeny mimořádná opatření, která se týkají této problematiky. Informace jsou zveřejněné na webových stránkách https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#51–t%C5%99%C3%ADdn%C3%AD-sch%C5%AFzky-.

 

K Vašemu dotazu ohledně testování žáků povinný subjekt sděluje, že Základní škola Javornického, příspěvková organizace, Vysoké Mýto se ve věci testování řídila pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejněnými na webových stránkách https://www.edu.cz/msmt-vydalo-informaci-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-s-ucinnosti-od-22-listopadu-2021/.

Povinný subjekt částečně požadované informace poskytl viz výše. V rozsahu požadovaných vyjádření a stanovisek vydal povinný subjekt Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které bylo žadatelce zasláno doporučeně poštou.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 3. 12. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem, rozhodnutí poštou