20. 9. 2019 Informace o správcích technické infrastruktury v ORP Vysoké Mýto

Žádost:

v souladu se zněním §13 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás touto cestou žádám o informaci ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Vysoké Mýto formou seznamu ve strojově čitelném formátu. Pro usnadnění posílám vzor, jelikož ideální seznam by měl obsahovat výčet katastrálních území, kde u každého území bude uveden výčet správců (včetně přiřazeného IČ) nebo naopak, kde u konkrétního správce budou uvedeny katastrální území, kde se nachází jím spravované sítě.

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Odbor stavebního úřadu a územního plánování nemá povinnost vést seznam aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Vysoké Mýto, ve kterém je věcně a místně příslušný k rozhodování v souladu s příslušnými zákony. Každý stavební záměr je totiž posuzován individuálně v návaznosti na konkrétní území ve vztahu k místním podmínkám a územnímu plánu.

Odbor stavebního úřadu a územního plánování má k dispozici pouze pomocný adresář územního plánování z roku 2016, ve kterém jsou uvedeni poskytovatelé údajů do územně analytických podkladů na území ORP Vysoké Mýto. V souladu s odst. 3, § 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“, Vám tento adresář poskytujeme v příloze č. 1. Stavební úřad, který spravuje přibližně polovinu území ORP Vysoké Mýto, má k dispozici orientační pomocný adresář, který v souladu s odst. 3 § 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů poskytujeme v příloze č. 2.

Příloha č. 1

Příloha č. 2

  

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 4. 10. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky