21. 1. 2019 Informace z Územního plánu sídelního útvaru Vysoké Mýto platného v letech 2000 - 2002

Žádost:

Žádám o poskytnutí informací z územního plánu Vysoké Mýto platného v letech 2000 až 2002 a to pro lokalitu Cukrovarská ulice čp. *** (RD ***) a čp. *** (provozovna ***).

1 Výřez hlavního výkresu územního plánu výše uvedené lokality s označením funkčních plochy, na které je situován RD č.p. *** na st. p. *** (***) a s označením funkční plochy, na které je situována jiná stavba bez čísla popisného na st. p. *** (***).

2. Kopii textové části územního plánu Vysoké Mýto se slovním popisem funkčních regulativů obou funkčních ploch uvedených v bodu 1 – hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti sdělujeme následující informace.

Ad 1) V příloze Vám zasíláme výřez z výkresu a legendy Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru pořízené v roce 1999. Na výřezu, který se týká požadované lokality, jsou vyznačeny funkční plochy.  

Ad 2) Městský úřad Vysoké Mýto nemá k dispozici textovou část Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru pořízené v roce 1999. Městskému úřadu Vysoké Mýto je známo, že v minulosti existovala dokumentace Územního plánu sídelního útvaru, který byl zpracován firmou SURPMO a vydán ONV Ústí nad Orlicí a dále dokumentace Změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru z roku 1994 a dokumentace Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru z roku 2002. Tyto dokumentace nemá Městský úřad Vysoké Mýto k dispozici. Jelikož Městský úřad Vysoké Mýto jako povinný subjekt nedisponuje informací požadovanou předmětnou žádostí v bodě 2), nezbylo mu než žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů částečně odmítnout.

K poskytnutým informacím doplňujeme údaje o datu schválení změny č. 2 a změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Vysoké Mýto. Změna č. 2 byla schválena Zastupitelstvem města Vysokého Mýta dne 14. 4. 1999. Následná změna č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Vysoké Mýto byla schválena Zastupitelstvem města Vysokého Mýta dne 30. 10. 2002. Informace o schválení jsou uvedeny v příslušných zápisech z veřejných zasedání zastupitelstva města uložených v archivu Městského úřadu Vysoké Mýto.

Výřez z výkresu a legendy Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru pořízené v roce 1999

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 4. 2. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem