22. 11. 2021 Informace k průběhu třídních schůzek a testování žáků

Žádost:

Vážená rado,

obracím se na Vás ve věci průběhu třídních schůzek rodičů žáků druhého stupně ZŠ Javornického, které probíhaly dne 16.11.2021. Město Vysoké Mýto je zřizovatelem školy, proto bych Vás ráda požádala o odpověď na mé dotazy.

Při vstupu do budovy školy bylo po rodičích požadováno prokázání bezinfekčnosti, a to buď předložením certifikátu o ukončeném očkování, nebo potvrzením o prodělání nemoci, nebo negativním testem (PCR či antigenním, které na místě nebyly k dispozici).

Žádám o informaci, dle jakého právního předpisu v tomto případě škola postupovala. Prosím o název a číslo konkrétního paragrafu konkrétního zákona, případně číslo vyhlášky apod. Pokud je mi známo, škola není oprávněna si takovéto informace vyžádat od rodičů ani na základě současného platného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Vzhledem k tomu, že díky opatření školy byla znemožněna účast definované skupiny rodičů, domnívám se, že škola jednala v rozporu s § 402 Trestního zákoníku, protože diskriminovala a ponižujícím způsobem jednala se skupinou neočkovaných lidí. Žádám Vás o vyjádření se i k této otázce.

Pokud dojde k testování pouze neočkovaných dětí(a ostatních zaměstnanců školy) a pokud se budou očkované děti moci účastnit i nadále vyučování i přes kontakt s pozitivní osobou  mohlo by se jednat o důvodné podezření, že se zodpovědné osoby mohou dopustit trestné činnosti spočívající ve spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a to z dnes již známých a doložených informaci. Pokud by došlo k porušení zmíněného zákona, žádám o informaci, kdo bude zodpovědnou osobou.

 

Způsob doručení: písemně, osobně na podatelnu

 

Odpověď:

Povinný subjekt obdržel dne 22. 11. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ve věci třídních schůzek rodičů žáků druhého stupně ZŠ Javornického, které probíhaly dne 16. 11. 2021.

Na Váš dotaz, dle jakého právního předpisu v případě požadavku školy na prokázání bezinfekčnosti rodičů škola postupovala, povinný subjekt sděluje, že rodičovské schůzky probíhaly dle pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR, ve kterých jsou uvedeny mimořádná opatření, která se týkají této problematiky. Informace jsou zveřejněné na webových stránkách https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#51–t%C5%99%C3%ADdn%C3%AD-sch%C5%AFzky-.

Povinný subjekt částečně požadovanou informaci poskytl viz výše. V rozsahu požadovaného vyjádření a výkladu právních předpisů vydal povinný subjekt Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

 

Datum poskytnutí informace: 3. 12. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou