22. 2. 2016 Investiční plány města na rok 2016

Žádost:

Žádáme Vás o zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2016. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2016 – 2018. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

                                         -název projekt

                                         -popis projektu

                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

                                         -finanční rozpočet projektu

                                         -plánovaný termín započetí projektu

                                         -předpokládaný termín výběrového řízení,

                                                                                           popř. výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2016, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

 

Rekonstrukce ulice Prokopa Velikého

Projekt řeší rekonstrukci vozovky v úseku ulic Jiráskova – Odbojářská. Součástí projektu je změna řešení odvodnění vozovky do nově navržených uličních vpustí, rekonstrukce veřejného osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce, obnova stávající zeleně a návrh nové, návrh nových parkovacích stání

PD zpracovala firma OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 3,5 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 05/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 04/2016.

 

Regenerace sídliště U hřbitova

Projekt řeší rekonstrukci a rozšíření vozovek a stávajících místních obslužných komunikací, parkovacích míst a chodníků. Zájmové území je vymezeno ulicemi Brandlova, Roháčova, Palackého a vnitroblokem sídliště mezi těmito ulicemi.

PD zpracovala firma OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, v roce 2016 proběhne její aktualizace.

Rozpočet 2016 0,1 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 03/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 11/2016. 

 

Rekonstrukce nám. Vaňorného

Projekt řeší rekonstrukcí místních komunikací, komunikací pro pěší včetně výměny inventáře a veřejného osvětlení. Povrch vozovky, pojížděných chodníků i chodníků pouze pro pěší bude z dlažby z přírodního kamene.

Projektovou dokumentaci zpracovává firma M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové.

Rozpočet 2016 0,15 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 03/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 12/2016.

 

Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová

Jedná se o cyklostezku tvořenou jízdním pruhem o šířce 3,0 m o celkové délce cca 2003 m směrem k obci Hrušová. Cyklostezka je vedena v těsné blízkosti lesa, na okraji letiště a napojena před obcí Hrušová na místní komunikaci. Mezi cyklostezkou a letištěm bude vybudován plot v délce 1544 m s výškou oplocení 2 m.

PD zpracovala firma OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Rozpočet 2016 6,5 mil. Kč.

Realizace akce byla zahájena v roce 2015, předpokládaný termín dokončení 04/2016.

Výběr dodavatele již proběhl, stavbu realizuje společnost MIROS MAJETKOVÁ a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště.

 

Knířov – chodník k zastávce autobusu

Projekt řeší návrh chodníku od autobusové zastávky „Knířov“ podél silnice II/357 v délce cca 155 m. Součástí projektu je návrh oboustranného nástupiště autobusové zastávky včetně autobusových zálivů. Akce bude realizována v případě obdržení dotace z programu SFDI.

PD zpracovala firma OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 0,35 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 08/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 05/2016.

2

ZŠ Javornického čp. 2 – oprava střešních oken

Jedná se o opravu havarijního stavu 6 střešních oken, kde při dešti dochází k zatékání a v zimním období dochází k nadměrnému proudění studeného vzduchu do místností vlivem netěsností oken. Stávající dřevěné výplně okenních otvorů budou nahrazeny opět dřevěnými výrobky, jež budou splňovat součinitel tepelného prostupu v souladu s požadavky ČSN Tepelné ochrany budov.

Nebyla zpracována PD. Položkový rozpočet jako podklad pro výběrové řízení zpracoval Bedřich Pitra, Ostrov 1, 538 63.

Rozpočet 2016 0,3 mil. Kč.

Realizace zahájena, předpokládaný termín dokončení 07/2016.

Výběr dodavatele již proběhl, akci realizuje Zdeněk Kratochvíl, U studánky 240/11, 674 01 Třebíč.

 

MŠ Slunečná – rekonstrukce WC a chodby

Jedná se o rekonstrukci WC a umývárny dětí v pavilónu č. 1 a také o rekonstrukci WC personálu a chodby v hospodářském pavilonu.

Nebyla zpracována PD.

Rozpočet 2016 0,5 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 07/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 03/2016.

 

ZŠ Javornického – venkovní úpravy čp. 350

Jedná se o rekonstrukci branky a přístupového chodníku do objektu, úpravu chodníčků kolem budovy a napojení dešťových svodů do kanalizace.

Nebyla zpracována PD. Položkový rozpočet jako podklad pro výběrové řízení zpracoval Bedřich Pitra, Ostrov 1, 538 63.

Rozpočet 2016 0,15 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 07/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 04/2016.

 

ZŠ Javornického – oprava komínů čp. 273

Jedná se o opravu omítek, spárování a krycích desek komínů na střeše budovy.

Nebyla zpracována PD.

Rozpočet 2016 0,1 mil. Kč. Realizace zahájena, předpokládaný termín dokončení 07/2016.

Výběr dodavatele již proběhl, akci realizuje firma Radek Roček, Dobříkov 46, 566 01 Dobříkov.

 

ZŠ Jiráskova – oprava anglických dvorků

Jedná se o opravu omítek budovy, opěrných zdí, spádování a vpustí v osvětlovacích šachtách kolem suterénu budovy.

Nebyla zpracována PD. Položkový rozpočet jako podklad pro výběrové řízení zpracoval Bedřich Pitra, Ostrov 1, 538 63.

Rozpočet 2016 0,5 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 05/2016. Předpokládaný termín

výběrového řízení 04/2016.

 

ZUŠ Jeronýmova čp. 64 – oprava oken a dveří

Předmětem stavby je oprava 4 ks obloukových oken malého sálu v 1NP Základní umělecké školy

ve Vysokém Mýtě. Vnější křídla jsou poškozená povětrnostními vlivy a hnilobou, vnitřní křídla jsou deformovaná. Deštění špalet ve spodní části je u vybraných oken také poškozeno. Projekt řeší repasi okenních výplní a osazení izolačního dvojskla 4-10-4 do vnějších křídel.

PD zpracovala firma Ing. Zdeněk Kocián, Palackého 451, 538 21 Slatiňany.

Rozpočet 2016 0,4 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 07/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 04/2016.

 

Mikádo – opravy objektu čp. 190

Stavba řeší očištění, opravu poškozených míst střešní krytiny a obnovu nátěru střešní krytiny, očištění a obnovení nátěru parapetních plechů, obnova okapových žlabů, vyspravení a nátěr poškozených fasádních říms, opravu terasy, opravu omítek a nátěr fasády, repasi okenních výplní a nátěr křídel a rámů oken.

Nebyla zpracována PD. Položkový rozpočet jako podklad pro výběrové řízení zpracoval Bedřich Pitra, Ostrov 1, 538 63.

Rozpočet 2016 0,95 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 06/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 04/2016.

 

VMK o.p.s., Loutková scéna čp. 72 – stavební úpravy

Projekt řeší vytvoření nových prostor Loutkové scény v prostorách budovy M-klubu, rekonstrukce nevyhovujících WC a vytvoření nových komunikačních tras.

PD zpracovává firma BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 0,2 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 08/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 06/2016.

 

Krytý plavecký bazén – přeložka plynovodu

Projekt řeší návrh přeložky plynovodu a ostatních sítí kolem uvažované přístavby Krytého plaveckého bazénu. V roce 2016 je zatím uvažováno pouze s fyzickou realizací přeložky plynovodu na základě Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení se společností RWE.

PD zpracovává firma VK CAD, s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 1,2 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 09/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 07/2016.

 

Oprava Choceňské věže

Akce zahrnuje výměnu všech napadených tesařských prvků, obnovu ramenátů, demontáž starého

šindele. Střecha věže bude obnovena z nového modřínového šindele. V roce 2016 bude postaveno lešení kolem celé věže. Po skončení tesařských prací, bude preventivně provedena horkovzdušná termosanace. V rámci obnovy se také zrestaurují klempířské a pískovcové prvky, ostění, římsy apod., provede se repase oken a opraví se fasáda věže.

PD zpracovala firma Ing. Miloš Kudrnovský, Bílá Třemešná 33, 544 72 Bílá Třemešná

Rozpočet 2016 1,6 mil. Kč.

Realizace akce byla zahájena v roce 2015, předpokládaný termín dokončení 10/2016.

Výběr dodavatele již proběhl, stavbu realizuje společnost H & B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín.

 

Bytová výstavba Za Pivovarem – infrastruktura

Projekt řeší dopravní a technickou infrastrukturu (komunikace, vodovod, kanalizace, plyn, veřejné osvětlení) v lokalitě využívané jako pole (orná půda) pro plánovanou výstavbu rodinných domů ve dvou etapách. V rámci dopravní infrastruktury je řešeno prodloužení ul. Mánesova a ul. Školní, napojení v severozápadním okraji na ul. Pivovarskou.

PD zpracovává firma BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 0,65 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 04/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 11/2016.

 

Park Za Pivovarem

Projekt řeší vytvoření nového parku jako prostředí pro pobyt a relaxaci v zeleni, i pro částečně aktivní vyžití (dětské hřiště, pobytová louka apod.). Jedná se o desítky let nevyužívané pozemky v areálu bývalého pivovaru, dané území tvoří v současné době neupravená nezpevněná plocha s nahodile rozmístěnými vzrostlými stromy různé kvality.

Zhotovitel projektové dokumentace bude vybrán na základě výsledků soutěže o návrh.

Rozpočet 2016 0,3 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení realizace 05/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 01/2017.

 

Revitalizace prostoru mezi ul. Žižkova, Prokopa Vel., Jiráskova a DPS

Projekt řeší dokončení proměny bývalého areálu kasáren na otevřenou část města. Jedná se o specifickou lokalitu vymezenou ulicemi Žižkova, Prokopa Velikého, Jiráskova a areálem Domova pro seniory s řadou pozitiv, ale i nedostatků a příležitostí k řešení. Cílem je najít vhodnou náplň a uspořádání pro prostranství mezi bývalými dragounskými kasárnami a Domovem pro seniory, a dále pak lepší uspořádání prostranství v okolí prodejny Albert.

Zhotovitel projektové dokumentace bude vybrán na základě výsledků architektonicko-urbanistické soutěže.

Rozpočet 2016 0,3 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení realizace 08/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 05/2017.

 

Vysokomýtská nemocnice čp. 167 – okna operační sál

Projekt řeší odstranění nevyhovujících arkýřů na štítové stěně a výměnu 10-ti výplní otvorů na splňujících požadavky energetického auditu.

PD zpracovává firma BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 0,8 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 05/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 04/2016.

 

Vysokomýtská nemocnice čp. 167 – realizace úspor energií

Projekt řeší kompletní zateplení obvodového pláště budovy, výměnu výplní otvorů a opravu a zateplení střechy objektu. Součástí PD je doměření a kontrola stávajícího stavu konstrukcí a vypracování energetického auditu. Akce bude realizována v případě obdržení dotace.

PD zpracovává firma BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 0,25 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 03/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 11/2016.

 

Dům s pečovatelskou službou čp. 50 – zateplení objektů

Projekt řeší kompletní zateplení obvodového pláště budovy, výměnu výplní otvorů a opravu a zateplení střechy objektu, opravu balkónů atd. Součástí PD je doměření a kontrola stávajícího stavu konstrukcí a vypracování energetického auditu. Akce bude realizována v případě obdržení dotace.

PD zpracovává firma BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 0,25 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 03/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 11/2016.

 

Dům pokojného stáří „Naděje“ čp. 731 – zateplení objektu

Projekt řeší kompletní zateplení obvodového pláště budovy, výměnu výplní otvorů, opravu a zateplení střechy objektu. Součástí PD je doměření a kontrola stávajícího stavu konstrukcí a vypracování energetického auditu. Akce bude realizována v případě obdržení dotace.

PD zpracovává firma BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 0,25 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 03/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 11/2016.

 

Lhůta-přístavba WC u skladiště hasičů

Projekt řeší přístavbu WC ke skaldu hasičů SDH Lhůta.

PD zpracoval Ing. Jan Lesák, Džbánov 86, 566 01 Džbánov.

Rozpočet 2016 0,17 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 08/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 06/2016.

 

Informace o investičních akcích města realizovaných a připravovaných v roce 2016 naleznete dále ve schváleném rozpočtu města na rok 2016 a rozpočtových opatřeních, které jsou veřejně přístupné na www.vysoke-myto.cz. Výše uvedený seznam obsahuje investiční akce, které budou realizované v roce 2017. O investičním plánu na rok 2018 probíhají jednání.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 2. 3. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem