22. 5. 2023 Žádost o informace o bioplynové stanici v obci Leština Doubravice

Žádost:
Žádám o poskytnutí následujících informací:
S jakým výsledkem byly posuzovány vlivy stavby bioplynové stanice v obci Leština Doubravice na životní prostředí ve stavebním či kolaudačním řízení?
Jaká byla uložena opatření k zabránění šíření negativních vlivů stavby na životní prostředí a jak jsou naplňována a kontrolována?

Způsob podání: písemně, e-mailem

Odpověď:
Dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. V této souvislosti sdělujeme, že Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí nemá požadovanou informaci k dispozici, protože není věcně příslušný k posuzovaní vlivu stavby na životní prostředí. Státní správu v oblasti posuzování vlivu stavby na životní prostředí dle § 20 zákona č. 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů vykonávají ministerstvo a orgány kraje.

Současně sdělujeme, že požadovanou informaci nemá k dispozici ani Městský úřad Vysoké Mýto, obecný stavební úřad, protože není věcně a místně příslušný k vedení stavebních řízení v obci Leština, místní část Doubravice. Věcně a místně příslušný k vedení stavebních řízení v obci Leština, místní část Doubravice je Městský úřad Proseč. 

Z výše uvedených důvodů Městský úřad Vysoké Mýto žádost o poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložil.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 26. 5. 2023
Způsob poskytnutí sdělení: písemně, doporučeně poštou