23. 7. 2020 Informace o provedení kontroly komunikace v Zádolí

Žádost:

Žádám o sdělení, jakým způsobem provedl dne 26.6.2020 odbor dopravy kontrolu plnění povinností stanovených zák. o PK. Žádám o popis provedených činností.

 

Způsob podání: písemně, osobně přes podatelnu

 

Odpověď:

Dne 26. 6. 2020 byla pověřenou osobou výkonem státního dozoru – referentem Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru dopravních a správních agend provedena fyzická kontrola plnění povinností stanovených zákonem o pozemních komunikacích na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemcích par. č. 120, 367, 353/4 a 347/1 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta, a to zejména jestli nedochází k porušení zákazu dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, tj. poškozování veřejně přístupné účelové komunikace bez vozovky takovým způsobem, že se tím znemožní její obecné užívání. Dále bylo kontrolováno, jestli nejsou na předmětné pozemní komunikaci závažné závady ve stavebním stavu nebo v dopravně technickém stavu, které bezprostředně ohrožují uživatele nebo pozemní komunikaci, a to přiměřeně k charakteru pozemní komunikace.

Na místě byla výše uvedená komunikace prohlédnuta. Předmětná komunikace včetně navazující části na pozemcích par. č. 344, 340 a 2/2 byly v rámci kontroly projety osobním automobilem, a to i přes intenzivní déšť. Na místě předmětné účelové komunikace byly pořízeny fotografie. O provedené kontrole byl sepsán protokol o kontrole.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 6. 8. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou