29.11. 2017 Informace o implementaci Nařízení EP o ochraně osobních údajů

Žádost:

1. Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů?

2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby (advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů?

3. Kolik příspěvkových organizací zřizujete?

4. Jako obec s rozšířenou působností implementujete nebo plánujete implementovat Obecné nařízení o osobních údajů i pro obce/společně s obcemi ve vašem správním obvodu?

 

Způsob doručení: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace.

Ad 1) Město Vysoké Mýto postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se současnou platnou legislativou. Zároveň v současné době probíhá intenzívní příprava ke sladění stávajících postupů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Výchozí stav byl zdokumentován v Analýze výchozího stavu bezpečnosti informací pro město Vysoké Mýto zpracované v květnu 2017. Analýza obsahuje doporučení, na jejichž provedení pracujeme.

Ad 2) Město Vysoké Mýto nezadalo žádné zadávací řízení veřejné zakázku na právní služby (advokátních kanceláří) související s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.  

Ad 3) Město Vysoké Mýto zřizuje 11 příspěvkových organizací viz veřejně přístupné informace na https://urad.vysoke-myto.cz/prispevkove-organizace.

Ad 4) Město Vysoké Mýto jako obec s rozšířenou působností neimplementuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů společně s obcemi ve správním obvodu. 

Městský úřad Vysoké Mýto odmítl žádost o poskytnutí informace v části týkající se budoucích rozhodnutí města Vysokého Mýta. Podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, kterými povinný subjekt v danou chvíli disponuje, tzn. k informacím reálně existujícím. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 13. 12. 2017

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky