3. 7. 2018 Návrh Změny č. 1 územního plánu města Choceň

Žádost:

1) Žádám o zaslání Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Choceň, ve verzi vypracované na základě odsouhlaseného Zadání Změny č. 1 ÚP Choceň a projednávané dne  16. 8. 2010 na Městském úřadu Choceň, odboru územního plánování a regionálního rozvoje.

2) Žádám o zaslání zápisu z jednání o Návrhu Změny č. 1 ÚP Choceň, které proběhlo dne 16. 8. 2010 na Městském úřadu Choceň, odboru územního plánování a regionálního rozvoje.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

 

Odpověď: 

Ad 1) Prostřednictvím www.uschovna.cz Vám zasíláme kopii návrhu Změny č. 1 Územního plánu Choceň pro společné jednání dne 16. 8. 2010.

Ad 2) V příloze Vám posíláme kopii zápisu z jednání dne 16. 8. 2010. Jedná se o tzv. společné jednání, na které jsou dle § 50 odst. (2) stavebního zákona zváni dotčené orgány státní správy, krajský úřad a sousední obce (viz oznámení v příloze). Vzhledem k tomu, že pozvaní obdrží informaci o vyvěšení návrhu změny ÚP na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto s dálkovým přístupem, tak se zpravidla tohoto jednání, které není určeno pro veřejnost, nikdo nezúčastňuje a dotčené orgány formulují svá stanoviska na základě prostudování návrhu na internetu. Tak tomu bylo i v tomto případě.

Příloha č. 1 Kopie návrhu Změny č. 1 Územního plánu Choceň pro společné jednání 16. 8. 2010 

Příloha č. 2 Kopie oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Choceň 16. 8. 2010

Příloha č. 3 Kopie zápisu ze společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Choceň 16. 8. 2010

V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění byly v kopiích dokumentů anonymizovány osobní údaje v rozsahu podpisu fyzické osoby. V uvedeném rozsahu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 11. 7. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem