30. 11. 2020 Všeobecné informace z Vysokého Mýta

Žádost:

Žádost o poskytnutí informace o následující body:8;týkající se:…
1. sdělte který právní předpis stanoví zákon o pohřebnictví, podle kterém právního předpisu se řídí veřejné pohřebiště, která místně příslušná Hygienická stanice vydává rozhodnutí o provozu veřejného pohřebiště tady žádám o poskytnutí rozhodnutí k nahlédnutí místně příslušné Hygienické stanice
2. který provozovatel jeho název a ičo zajišťuje stravování pro seniory, který provozovatel jeho název a ičo zajišťuje stravování ve školském zařízení  3. kdy Město může využít záměr o pronájmu části pozemku na svém katastrálním území města/jaká je nejistota měst a obcí při zhodnocení stavebního pozemku

4. dodavatelů energií od který dodavatel jeho název a ičo energií městu dodává energie voda1.smlouva za rok 2019, teplo1.smlouva za rok 2019, elektřina1.smlouva za rok 2019, jeho název a ičo, s kým má aktuálně Město podepsanou smlouvu tady žádám o zaslání k nahlédnutí dokumentu

5. Zvířecího útulku jaký druh Město zvířecího útulku provozuje, který provozovatel je vlastníkem zvířecího útulku jeho název a ičo, s kým má aktuálně Město podepsanou nájemní smlouvu tady žádám o zaslání o poskytnutí tří smluv k nahlédnutí za rok 2018, 2019, 2020, která místně příslušná Hygienická stanice je jako dozorový orgán
6. Čerpacích stanic který provozovatel jak se jmenuje název a ičo je vlastník čerpacích stanic ve městě, kolik na svém kat.území Město má čerpacích stanic s kým má aktuálně Město podepsanou nájemní smlouvu tady žádám o zaslání o poskytnutí tří smluv k nahlédnutí za rok 2018, 2019, 2020
7. Kruhových objezdů na katastrálním území Města kolik na svém kat.území Město má kruhových objezdů, které silniční třídy užívají kruhových objezdů, kdo se o kruhové objezdy stará která společnost její název a ičo kdo se stará o zimní údržbu silnic kterých silničních tříd
8. Železniční přejezdy kolik má Město na svém kat.území železničních přejezdů,kdy aktuálně došlo k nějaké modernizaci kolik modernizace stála peněz ze kterého zdroje byly peníze na modernizaci čerpány, proběhla někdy modernizace zejména instalace světelného signalizačního zařízení, pokládka elekroinstalační kabeláže železničních závor
Statistické údaje: Zařízení v obci*) Zaškrtněte křížkem
Pošta ANO/NE, Škola ANO/NE, Zdravotnické zařízení ANO/NE, Policie ANO/NE, Kanalizace
(ČOV) ANO/NE, Vodovod ANO/NE, Plynofikace ANO/NE

 

Způsob podání: písemně do datové schránky

 

Odpověd:

Ad 1) Veřejné pohřebiště se řídí zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Informace o místně příslušné hygienické stanici jsou veřejně přístupné na webových stránkách Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, https://www.khspce.cz/. Hygienická stanice nevydala rozhodnutí o provozu veřejného pohřebiště ve Vysokém Mýtě. K provozování veřejného pohřebiště ve Vysokém Mýtě vydal souhlas referát regionálního rozvoje Okresního úřadu Ústí nad Orlicí.

Ad 2) Stravování pro seniory je zajišťováno pečovatelskou službou, kterou ve Vysokém Mýtě zajišťuje odbor sociálních služeb, město Vysoké Mýto, IČO 00279773, a dále Oblastní Charita Nové Hrady u Skutče, IČO 60102411. Stravování ve školském zařízení provozuje Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace, IČO 00856878, Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČO 71294791, Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČO 70998701, Mateřská škola Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČO 70998680 a Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČO 70998698.

Ad 3) Záměr pronájmu majetku obce upravuje zákon č. 128/2000 Sb. zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů. Hospodaření s majetkem obce řeší rovněž zákon č. 128/2000 Sb. zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Ad 4) Dodavatelem vody je společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o., IČO 25923099, platná smlouva, tedy i pro 2019 viz příloha. Město Vysoké Mýto nemá uzavřenu smlouvu na dodávky tepla. Dodavatel elektřiny v období 1. 1.2019–31. 10. 2019 byla EP ENERGY TRADING, a. s., IČ 27386643, v období 1. 11. 2019–31. 10. 2020 společnost EP ENERGY TRADING, a. s., IČO 27386643. Aktuálním dodavatelem elektřiny od 1. 11. 2020 je Alpiq Retail CZ s. r. o., IČO 08183929. Dokumenty uzavřené s dodavateli energií jsou zveřejněny ve veřejně přístupném Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/.

Ad 5) Město Vysoké Mýto neprovozuje žádný zvířecí útulek a aktuálně nemá podepsanou nájemní smlouvu. Informace o místně příslušné hygienické stanici jsou veřejně přístupné na webových stránkách Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, https://www.khspce.cz/.

Ad 6) Město Vysoké Mýto nevede a nemá povinnost vést evidenci čerpacích stanic na katastru obce. Město Vysoké Mýto nemá uzavřenu smlouvu na pronájem čerpací stanice.

Ad 7) Město Vysoké Mýto nevede a nemá povinnost vést evidenci křižovatek, tedy ani kruhových objezdů. Plán zimní údržby upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 104/1997 Sb., zpracovává ho příslušná obec nebo kraj a je veřejně přístupný na stránkách obce, či kraje. V případě místních komunikací ve Vysokém Mýtě to jsou Technické služby Vysoké Mýto, IČO 70888671, viz veřejně přístupná informace na webové stránce http://www.tsvmyto.cz/zimni-udrzba.

Ad 8) Město Vysoké Mýto není ani vlastníkem ani správcem kolejišť, nevede a nemá povinnost vést evidenci železničních přejezdů. Jejich modernizaci a údržbu zajišťuje Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Statistické údaje: Zařízení v obci*) Zaškrtněte křížkem

Pošta ANO/NE, Škola ANO/NE, Zdravotnické zařízení ANO/NE, Policie ANO/NE, Kanalizace

(ČOV) ANO/NE, Vodovod ANO/NE, Plynofikace ANO/NE

Příloha: Smlouva s dodavatelem vody Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o. 4.23 MB

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 15. 12. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky