31. 1. 2016 Investiční plán města na rok 2016

Žádost:  

Prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2016 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o:

– název projektu

– stručný popis projektu

– rozpočet projektu v mil. Kč

– plánovaný termín započetí projektu

– předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

 

Odpověď:

Rekonstrukce ulice Prokopa Velikého

Projekt řeší rekonstrukci vozovky v úseku ulic Jiráskova – Odbojářská. Součástí projektu je změna řešení odvodnění vozovky do nově navržených uličních vpustí, rekonstrukce veřejného osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce, obnova stávající zeleně a návrh nové, návrh nových parkovacích stání.

PD zpracovala firma OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 3,5 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 05/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 04/2016.

 

Regenerace sídliště U hřbitova

Projekt řeší rekonstrukci a rozšíření vozovek a stávajících místních obslužných komunikací, parkovacích míst a chodníků. Zájmové území je vymezeno ulicemi Brandlova, Roháčova, Palackého a vnitroblokem sídliště mezi těmito ulicemi.

PD zpracovala firma OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, v roce 2016 proběhne její aktualizace.

Rozpočet 2016 0,1 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 03/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 11/2016.

 

Rekonstrukce nám. Vaňorného

Projekt řeší rekonstrukcí místních komunikací, komunikací pro pěší včetně výměny inventáře a veřejného osvětlení. Povrch vozovky, pojížděných chodníků i chodníků pouze pro pěší bude z dlažby z přírodního kamene.

Projektovou dokumentaci zpracovává firma M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové.

Rozpočet 2016 0,15 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 03/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 12/2016.

 

Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová

Jedná se o cyklostezku tvořenou jízdním pruhem o šířce 3,0 m o celkové délce cca 2003 m směrem k obci Hrušová. Cyklostezka je vedena v těsné blízkosti lesa, na okraji letiště a napojena před obcí Hrušová na místní komunikaci. Mezi cyklostezkou a letištěm bude vybudován plot v délce 1544 m s výškou oplocení 2 m.

Rozpočet 2016 6,5 mil. Kč.

Realizace akce byla zahájena v roce 2015, předpokládaný termín dokončení 04/2016.

Výběr dodavatele již proběhl, stavbu realizuje společnost MIROS MAJETKOVÁ a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště.

 

Knířov – chodník k zastávce autobusu

Projekt řeší návrh chodníku od autobusové zastávky „Knířov“ podél silnice II/357 v délce cca 155 m. Součástí projektu je návrh oboustranného nástupiště autobusové zastávky včetně autobusových zálivů. Akce bude realizována v případě obdržení dotace z programu SFDI.

PD zpracovala firma OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 0,35 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 08/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 05/2016.

 

ZŠ Javornického čp. 2 – oprava střešních oken

Jedná se o opravu havarijního stavu 6 střešních oken, kde při dešti dochází k zatékání a v zimním období dochází k nadměrnému proudění studeného vzduchu do místností vlivem netěsností oken. Stávající dřevěné výplně okenních otvorů budou nahrazeny opět dřevěnými výrobky, jež budou splňovat součinitel tepelného prostupu v souladu s požadavky ČSN Tepelné ochrany budov.

Rozpočet 2016 0,3 mil. Kč.

Realizace zahájena, předpokládaný termín dokončení 07/2016.

Výběr dodavatele již proběhl, akci realizuje Zdeněk Kratochvíl, U studánky 240/11, 674 01 Třebíč.

 

MŠ Slunečná – rekonstrukce WC a chodby

Jedná se o rekonstrukci WC a umývárny dětí v pavilónu č. 1 a také o rekonstrukci WC personálu a chodby v hospodářském pavilonu.

Rozpočet 2016 0,5 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 07/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 03/2016.

 

ZŠ Javornického – venkovní úpravy čp. 350

Jedná se o rekonstrukci branky a přístupového chodníku do objektu, úpravu chodníčků kolem budovy a napojení dešťových svodů do kanalizace.

Rozpočet 2016 0,15 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 07/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 04/2016.

 

ZŠ Javornického – oprava komínů čp. 273

Jedná se o opravu omítek, spárování a krycích desek komínů na střeše budovy.

Rozpočet 2016 0,1 mil. Kč. Realizace zahájena, předpokládaný termín dokončení 07/2016.

Výběr dodavatele již proběhl, akci realizuje firma Radek Roček, Dobříkov 46, 566 01 Dobříkov.

 

ZŠ Jiráskova – oprava anglických dvorků

Jedná se o opravu omítek budovy, opěrných zdí, spádování a vpustí v osvětlovacích šachtách kolem suterénu budovy.

Rozpočet 2016 0,5 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 05/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 04/2016.

 

ZUŠ Jeronýmova čp. 64 – oprava oken a dveří

Předmětem stavby je oprava 4 ks obloukových oken malého sálu v 1NP Základní umělecké školy

ve Vysokém Mýtě. Vnější křídla jsou poškozená povětrnostními vlivy a hnilobou, vnitřní křídla jsou

 deformovaná. Deštění špalet ve spodní části je u vybraných oken také poškozeno. Projekt řeší repasi okenních výplní a osazení izolačního dvojskla 4-10-4 do vnějších křídel.

Rozpočet 2016 0,4 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 07/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 04/2016.

 

Mikádo – opravy objektu čp. 190

Stavba řeší očištění, opravu poškozených míst střešní krytiny a obnovu nátěru střešní krytiny, očištění a obnovení nátěru parapetních plechů, obnova okapových žlabů, vyspravení a nátěr poškozených fasádních říms, opravu terasy, opravu omítek a nátěr fasády, repasi okenních výplní a nátěr křídel a rámů oken.

Rozpočet 2016 0,95 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 06/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 04/2016.

 

VMK o.p.s., Loutková scéna čp. 72 – stavební úpravy

Projekt řeší vytvoření nových prostor Loutkové scény v prostorách budovy M-klubu, rekonstrukce nevyhovujících WC a vytvoření nových komunikačních tras.

PD zpracovává firma BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 0,2 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 08/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 06/2016.

 

Krytý plavecký bazén – přeložka plynovodu

Projekt řeší návrh přeložky plynovodu a ostatních sítí kolem uvažované přístavby Krytého plaveckého bazénu. V roce 2016 je zatím uvažováno pouze s fyzickou realizací přeložky plynovodu na základě Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení se společností RWE.

PD zpracovává firma VK CAD, s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 1,2 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 09/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 07/2016.

 

Oprava Choceňské věže

Akce zahrnuje výměnu všech napadených tesařských prvků, obnovu ramenátů, demontáž starého šindele. Střecha věže bude obnovena z nového modřínového šindele. V roce 2016 bude postaveno lešení kolem celé věže. Po skončení tesařských prací, bude preventivně provedena horkovzdušná termosanace. V rámci obnovy se také zrestaurují klempířské a pískovcové prvky, ostění, římsy apod., provede se repase oken a opraví se fasáda věže.

Rozpočet 2016 1,6 mil. Kč.

Realizace akce byla zahájena v roce 2015, předpokládaný termín dokončení 10/2016.

Výběr dodavatele již proběhl, stavbu realizuje společnost H & B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín.

 

Bytová výstavba Za Pivovarem – infrastruktura

Projekt řeší dopravní a technickou infrastrukturu (komunikace, vodovod, kanalizace, plyn, veřejné osvětlení) v lokalitě využívané jako pole (orná půda) pro plánovanou výstavbu rodinných domů ve dvou etapách. V rámci dopravní infrastruktury je řešeno prodloužení ul. Mánesova a ul. Školní, napojení v severozápadním okraji na ul. Pivovarskou.

PD zpracovává firma BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 0,65 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 04/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 11/2016.

 

Park Za Pivovarem

Projekt řeší vytvoření nového parku jako prostředí pro pobyt a relaxaci v zeleni, i pro částečně aktivní vyžití (dětské hřiště, pobytová louka apod.). Jedná se o desítky let nevyužívané pozemky v areálu bývalého pivovaru, dané území tvoří v současné době neupravená nezpevněná plocha s nahodile rozmístěnými vzrostlými stromy různé kvality.

Zhotovitel projektové dokumentace bude vybrán na základě výsledků soutěže o návrh.

Rozpočet 2016 0,3 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení realizace 05/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 01/2017.

 

Revitalizace prostoru mezi ul. Žižkova, Prokopa Vel., Jiráskova a DPS

Projekt řeší dokončení proměny bývalého areálu kasáren na otevřenou část města. Jedná se o specifickou lokalitu vymezenou ulicemi Žižkova, Prokopa Velikého, Jiráskova a areálem Domova pro seniory s řadou pozitiv, ale i nedostatků a příležitostí k řešení. Cílem je najít vhodnou náplň a uspořádání pro prostranství mezi bývalými dragounskými kasárnami a Domovem pro seniory, a dále pak lepší uspořádání prostranství v okolí prodejny Albert.

Zhotovitel projektové dokumentace bude vybrán na základě výsledků architektonicko-urbanistické soutěže.

Rozpočet 2016 0,3 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení realizace 08/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 05/2017.

 

Vysokomýtská nemocnice čp. 167 – okna operační sál

Projekt řeší odstranění nevyhovujících arkýřů na štítové stěně a výměnu 10-ti výplní otvorů na splňujících požadavky energetického auditu.

PD zpracovává firma BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 0,8 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 05/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 04/2016.

 

Vysokomýtská nemocnice čp. 167 – realizace úspor energií

Projekt řeší kompletní zateplení obvodového pláště budovy, výměnu výplní otvorů a opravu a zateplení střechy objektu. Součástí PD je doměření a kontrola stávajícího stavu konstrukcí a vypracování energetického auditu. Akce bude realizována v případě obdržení dotace.

PD zpracovává firma BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 0,25 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 03/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 11/2016.

 

Dům s pečovatelskou službou čp. 50 – zateplení objektů

Projekt řeší kompletní zateplení obvodového pláště budovy, výměnu výplní otvorů a opravu a zateplení střechy objektu, opravu balkónů atd. Součástí PD je doměření a kontrola stávajícího stavu konstrukcí a vypracování energetického auditu. Akce bude realizována v případě obdržení dotace.

PD zpracovává firma BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 0,25 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 03/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 11/2016.

 

Dům pokojného stáří „Naděje“ čp. 731 – zateplení objektu

Projekt řeší kompletní zateplení obvodového pláště budovy, výměnu výplní otvorů, opravu a zateplení střechy objektu. Součástí PD je doměření a kontrola stávajícího stavu konstrukcí a vypracování energetického auditu. Akce bude realizována v případě obdržení dotace.

PD zpracovává firma BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2016 0,25 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 03/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 11/2016.

 

Lhůta-přístavba WC u skladiště hasičů

Projekt řeší přístavbu WC ke skaldu hasičů SDH Lhůta.

PD zpracoval Ing. Jan Lesák, Džbánov 86, 566 01 Džbánov.

Rozpočet 2016 0,17 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 08/2016. Předpokládaný termín výběrového řízení 06/2016.

 

Informace o investičních akcích města v roce 2016 naleznete dále ve schváleném rozpočtu města na rok 2016 a rozpočtových opatřeních, které jsou veřejně přístupné na www.vysoke-myto.cz.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 15. 2. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi:: písemně, do datové schránky