31. 1. 2019 Informace o vyvlastňovacích řízeních v letech 2014 - 2018

Žádost:

Zajímá mě, kolik bylo Vaším úřadem v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018  zahájeno vyvlastňovacích řízení a kolik bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění na základě následujících vyvlastňovacích titulů.
1. Vyvlastnění nemovité kulturní památky (dle ustanovení § 15 odst. 3 památkového zákona) včetně vyvlastnění nemovité věci nacházející se v ochranném pásmu nemovité kulturní památky (dle ustanovení § 17 odst. 2 památkového zákona)
2. Vyvlastnění za účelem využívání nebo ochrany přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod (dle ustanovení § 33 odst. 2 písm. b lázeňského zákona)
3. Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných staveb pro ochranu před povodněmi, veřejně prospěšných opatření spočívajících ve snižování ohrožení území povodněmi nebo zvyšování retenčních schopností území (dle ustanovení § 55 a vodního zákona, případně dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a, b stavebního zákona)
4. Vyvlastnění za účelem výstavby čistírny odpadních vod (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a stavebního zákona)
5. Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných opatřeních spočívajících ve zřizování územních systémů ekologické stability (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. b stavebního zákona)
6. Vyvlastnění za účelem asanace území (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. d stavebního zákona)

 

Způsob doručení: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování jako věcně a místně příslušný vyvlastňovací úřad dle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (dále jen zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, v období od 1.1. 2014 do 31.12. 2018 nezahájil žádné vyvlastňovací řízení a nevydal žádné rozhodnutí o vyvlastnění ve Vámi uvedených vyvlastňovacích titulem.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 6. 2. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky