31. 1. 2020 Informace k umístění sloupu veř. osvětlení na veř. komunikace v Zádolí

Žádost:

1. Na základě posouzení jaké písemné nebo projektové dokumentace pozemků p.č. 333/1 a p.č. 2/2 v k.ú. Zádolí dospěl Městský úřad Vysoké Mýto při místním šetření k názoru, že sloup nadzemního energetického vedení umístěný na pozemku p.č. 333/1 u hranice pozemku p.č. 2/2 v k.ú. Zádolí není umístěn na pozemní komunikaci a netvoří tak na ní pevnou překážku?

2. Žádám o poskytnutí kopie dokumentace, ze které je zřejmé, na kterých částech pozemků p.č. 333/1 a p.č. 2/2 v k.ú. Zádolí se nachází předmětné komunikace a na jejichž základě Městský úřad Vysoké Mýto dospěl k výše uvedenému názoru.

3. Žádám o sdělení data vzniku požadované dokumentace.

4. Žádám o sdělení autora požadované dokumentace.

 

Způsob podání: písemně, osobně na podatelnu

 

Odpověď:

ad 1) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend (dále jen „odbor dopravy“), neposuzoval umístění sloupu na pozemku p. č. 333/1 v k. ú. Zádolí na základě písemné nebo projektové dokumentace. Odbor dopravy posuzoval umístění sloupu podle situace na místě, kde bylo zřejmé, že předmětný sloup není umístěn ve vozovce, dopravním ostrůvku ani krajnici, a tak nemůže tvořit pevnou překážku dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zák. o PK“).

ad 2) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, neposuzoval umístění sloupu na pozemku p. č. 333/1 v k. ú. Zádolí na základě dokumentace.

ad 3) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, neposuzoval umístění sloupu na pozemku p. č. 333/1 v k. ú. Zádolí na základě dokumentace.

ad 4) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, neposuzoval umístění sloupu na pozemku p. č. 333/1 v k. ú. Zádolí na základě dokumentace.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 14. 1. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou