4. 10. 2022 Informace o změně územního plánu Zádolí

Žádost:

Dne 26. 8. 2022 jsem v reakci na dopis Městského úřadu Vysoké Mýto ze dne 9. 8. 2022, spisová značka: MUVM/055838/2022, číslo jednací: MUVM/055838/2022, ve kterém jsem byla vyzvána k prokázání právního zájmu nebo jiného vážného důvodu, aby mi v souladu s § 38 ods. 1 správního řádu bylo umožněno nahlédnout do spisu, písemně požádala o umožnění nahlížet do spisu. 

Dne 28. 8. 2022 jsem obdržela následující potvrzení přijetí: „Vaše podání ‚prokázání právního zájmu nebo jiného vážného důvodu‘ bylo přijato elektronickou podatelnou Městský úřad Vysoké Mýto dne 28.08.2022 v 19:21:10. Identifikátor dokumentu: 637973040700000000Q1gj.GKO9.7b}p5m2PKU7.1Z2wFzZscif.czW“.

Do dnešního dne jsem však neobdržela vyrozumění o projednání mého podání.

Obracím se na Městský úřad Vysoké Mýto a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informací.

1. Žádám o sdělení zda, jakým způsobem, kdy, uveďte laskavě konkrétní datum,  a s jakým výsledkem Městský úřad Vysoké Mýto moje výše uvedené podání projednal – případně v jaké fázi projednávání se moje podání nachází.

2. Ze srpnového usnesení zastupitelstva obce Zádolí jsem vyrozuměla, že zastupitelstvo obce podalo návrh na změnu územního plánu obce Zádolí v lokalitě SR Z2. Žádám o sdělení, kdy, uveďte laskavě konkrétní datum, obdržel Městský úřad Vysoké Mýto zmíněný návrh na změnu územního plánu.

3. Žádám o sdělení pod jakou spisovou značkou je veden z Vaší strany zmíněný návrh na změnu územního obce Zádolí v lokalitě SR Z2.

4. Žádám o konkrétní a podrobné sdělení změny územního plánu obce Zádolí v lokalitě SR Z2, která je uvedená ve zmíněném návrhu. 

5. Žádám o sdělení zda, jakým způsobem, kdy, uveďte laskavě konkrétní datum,  a s jakým výsledkem Městský úřad Vysoké Mýto projednal předmětný návrh na změnu územního plánu obce Zádolí v lokalitě SR Z2 – případně v jaké fázi se jeho projednávání nachází a časový harmonogram projednávání.

 

Způsob doručení: písemně, e-mailem

 

Odpověď: 

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace.

Ad 1) Vaše podání bylo z elektronické podatelny městského úřadu omylem smazáno a nebylo postoupeno k dalšímu vyřízení. Na základě Vaší informace ze žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů bylo původní podání dohledáno a předáno k co nejrychlejšímu vyřízení.        

Ad 2) Obec Zádolí zaslala 14. 4. 2022 návrh na pořízení změny územního plánu v ploše SR Z2 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta: současný účel využití SR – plochy smíšené obytné – rekreační a DS – dopravní infrastruktura – silniční na navrhovaný účel využití NZ – plochy zemědělské. 

Ad 3) Návrh na změnu územního obce Zádolí v lokalitě SR Z2 je veden pod spisovou značkou MUVM/027146/2017/OSÚ.

Ad 4) Další podrobnosti návrh na změnu neuvádí.

Ad 5) Na uvedenou změnu bylo dne 7. 10. 2022 zpracováno stanovisko pořizovatele pod. č.j.  MUVM/069184/2022/OSÚ-Soj, žádost bude zařazena do další změny ÚP Zádolí.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 19. 10. 2022

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou