5. 1. 2022 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 5. 1. 2022 poštou písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o poskytnutí informací všech vnitřních předpisů upravujících pravidla činnosti hodnocení a odměňování, či těchto témat jakkoli týkajících se celého Městského úřadu Vysoké Mýto, přehled objemu prostředků zahrnovaných za poslední dva roky do rozpočtu města Vysoké Mýto přitom na příjmové straně, pocházejících z příjmů z peněžitých sankcí a trestů a dále zaslání kopie spisového materiálu. 

Povinný subjekt poskytl vnitřní předpisy upravující pravidla činnosti hodnocení a odměňování, či těchto témat jakkoli týkajících se celého Městského úřadu Vysoké Mýto a informaci o objemu prostředků zahrnovaných za poslední dva roky do rozpočtu města Vysoké Mýto přitom na příjmové straně pocházejících z příjmů z peněžitých sankcí a trestů. V roce 2020 to bylo 11 702 921,70 Kč, v roce 2021 13 594 573,02 Kč. Kopii spisového materiálu povinný subjekt neposkytl a žádost podanou účastníkem řízení v režimu InfZ rozhodnutím částečně odmítl s tím, že pokud žadatel požaduje poskytnutí kopie spisového materiálu, je třeba požadavek řešit podle ustanovení § 38 správního řádu, které je ustanovením speciálním vůči InfZ. Toto právo účastníka řízení lze uplatnit v úředních hodinách Městského úřadu Vysoké Mýto. 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 19. 1. 2022

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, doporučeně poštou