5. 11. 2019 Informace o sloupu nadzemního energetického vedení v Zádolí

Žádost:

Na komunikaci parc. č. 2/2 v katastrálním území Zádolí je umístěný sloup nadzemního energetického vedení. Žádám Vás, jako místně příslušný silniční správní úřad, o sdělení následujících údajů, které se týkají vydaného povolení k umístění uvedeného sloupu.

  1. Číslo jednací vydaného povolení a datum vydání povolení k umístění sloupu nadzemního energetického vedení na komunikaci parc. č. 2/2 v katastrálním území Zádolí.

  2. Je neoznačení sloupu nadzemního energetického vedení, které tvoří pevnou překážku na komunikaci parc. č. 2/2 v katastrálním území Zádolí, v souladu s vydaným povolením k jeho umístění?

 

Způsob podání: písemně, osobně přes podatelnu

 

Odpověď:

Ad 1) Betonový sloup, jako podpora distribučního vedení NN se nachází na pozemku p. č. 333/1 u hranice s p. p. č. 2/2 a p. p. č. 333/7 vše v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta. Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování je stavebním úřadem pro obce od roku 1990. V době stavby distribuční soustavy byl věcně a místně příslušný k umístění a povolení stavby Okresní národní výbor Ústí nad Orlicí, respektive Okresní úřad Ústí nad Orlicí, který byl stavebním úřadem pro obce. Spisový materiál, týkající se předmětného sloupu, se v archivu Městského úřadu Vysoké Mýto nenachází. Městskému úřadu Vysoké Mýto není známo číslo jednací vydaného povolení a datum vydání povolení k umístění předmětnému sloupu nadzemního energetického vedení.

Ad 2) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, vykonávající působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nevydal žádné povolení k umístění sloupu nadzemního energetického vedení na pozemní komunikaci na pozemku p. č. 2/2 ani na pozemku p. č. 333/1 v katastrálním území Zádolí.

Sloup nadzemního energetického vedení umístěný na pozemku p. č. 333/1 u hranice pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Zádolí není umístěn na pozemní komunikaci a netvoří pevnou překážku.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 19. 11. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou