7. 10. 2016 Žádost o poskytnutí kopií dopisů s Pardubickým krajem - MěÚ

Žádost:

Žádám tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění o poskytnutí níže požadovaných informací:

1. Zda, kdy od 27.5.2016 a jakou formou požádal Pardubický kraj nebo Krajský úřad Pardubického kraje Město Vysoké Mýto nebo Městský úřad Vysoké Mýto, případně příslušný odbor tohoto úřadu, o předložení (odevzdání) spisů, týkajících se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č.p. 116.

2. Současně žádám o kopii dokumentů, kterými požádal Pardubický kraj nebo Krajský úřad Pardubického kraje Město Vysoké Mýto nebo Městský úřad Vysoké Mýto, případně příslušný odbor tohoto úřadu, o předložení (odevzdání) spisů, týkajících se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č.p. 116.

3. Současně žádám o kopii dokumentů, kterými byly předloženy Pardubickému kraje nebo Krajskému úřadu Pardubického kraje Městem Vysoké Mýto nebo Městským úřadem Vysoké Mýto, případně příslušným odborem tohoto úřadu, spisy, týkající se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č.p. 116.

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky 

 

Odpověď:

Ad 1) Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic požádal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a životního prostředí dopisem č. j. KrÚ-29629/83/2015/OMSŘI/MV-27 doručeným prostřednictvím datové schránky dne 20. 6. 2016 o zaslání spisu ve věci změny v užívání stavby „zemědělská stavba bez č.p./č.ev.“ na pozemku st. p. 115 v katastrálním území Slatina u Vysokého Mýta (sp. zn. MUVM/15872/2016). Dne 14. 7. 2016 byla Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a životního prostředí prostřednictvím České pošty doručen dopis Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a investic č. j. KrÚ-29629/83/2015/OMSŘI/MV-30 s opakovanou žádostí o zaslání téhož správního spisu. Dne 29. 9. 2016 obdržel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a životního prostředí prostřednictvím České pošty dopis Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a investic č. j. KrÚ-29629/83/2015/OMSŘI/MV-33 s výzvou o zaslání kompletních správních spisů ve věci změn v užívání staveb v zemědělském areálu v obci Slatina a v katastrálním území Slatina u Vysokého Mýta (sp. zn. MUVM/15872/2016, MUVM/18708/2016 a MUVM/27107/2016). 

 

Ad 2) V příloze odpovědi přikládáme:

a) žádost Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a investic, č. j. KrÚ-29629/83/2015/OMSŘI/MV-27, doručenou prostřednictvím datové schránky dne 20. 6. 2016 Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, o zaslání spisu ve věci změny v užívání stavby „zemědělská stavba bez č.p./č.ev.“ na pozemku st. p. 115 v katastrálním území Slatina u Vysokého Mýta (sp. zn. MUVM/15872/2016);

b) opakovanou žádost Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a investic, č. j. KrÚ-29629/83/2015/OMSŘI/MV-30 doručenou dne 14. 7. 2016 Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a životního prostředí prostřednictvím České pošty, o zaslání téhož správního spisu;

c) výzvu Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a investic, č. j. KrÚ-29629/83/2015/OMSŘI/MV-33 doručenou dne 29. 9. 2016 Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a životního prostředí prostřednictvím České pošty, k zaslání kompletních správních spisů ve věci změn v užívání staveb v zemědělském areálu v obci Slatina a v katastrálním území Slatina u Vysokého Mýta (sp. zn. MUVM/15872/2016, MUVM/18708/2016 a MUVM/27107/2016); 

Ad 3) Městský úřad Vysoké Mýto ani město Vysoké Mýto nepředložily Pardubickému kraji ani Krajskému úřadu Pardubického kraje žádné dokumenty ani spisy týkající se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č.p. 116.

 

Přílohy:

Žádost Krajského úřadu Pardubického kraje o zaslání spisu482.19 KB

Opakovaná žádost Krajského úřadu Pardubického kraje o zaslání správního spisu479.97 KB

Výzva Krajského úřadu Pardubického kraje k předání správního spisu776.57 KB

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 21. 10. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky