8. 7. 2019 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel písemně e-mailem dne 8. 7. 2019 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požadoval informace zda se odbor stavebního úřadu a územního plánování, zabýval podnětem žadatele ze dne 12. 2. 2019. Dále požadoval informaci, zda je neudržovaná komunikace vhodná pro přístup integrovaného záchranného systému k novostavbě rodinného domu na parc.č. *** v katastrálním území Zádolí? Požádal dále o informaci zda lze přidělit číslo popisné novostavbě rodinného domu, který, kromě jiného, nemá reálně zajištěný přístup integrovaného záchranného systému.

 

Odbor stavebního úřadu a územního plánování se s podnětem ze dne 12. 2. 2019 seznámil a prověřil, zda byl podnět doručen na příslušný odbor uvedený v záhlaví. Poté, co zjistil, že věcně příslušný speciální stavební úřad, kterým je odbor dopravních a správních agend, se podnětem žadatele zabývá, vzal podnět na vědomí a odložil ho.

Další dotazy žadatele jsou jednoznačně dotazy směřující k vytváření názoru, či stanoviska, přičemž platí, že povinnost poskytovat informace se podle § 2 odst. 4 InfZ obecně netýká dotazů na názory, neboť povinný subjekt není povinen v režimu InfZ vysvětlovat či odůvodňovat, proč určitý názor zaujal, ani vyjadřovat se k určité problematice. Proto povinný subjekt vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 22. 7. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou