9. 1. 2021 Informace o vydaných rozhodnutích dle zákona č. 183/2006 Sb.

Žádost:

Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

– územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

– územní rozhodnutí o změně využití území

– územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,

– územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

– veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území

– rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)

– územní souhlas, společný územní souhlas

– jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí

– stavební povolení

– stavební ohlášení

– jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby.

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:

– identifikaci žadatele (jméno právnické osoby, nebo alespoň IČO právnické osoby)

– Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)

– lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)

– druh rozhodnutí

– datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání.

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky 

 

Odpověď:

Dovolujeme si Vám sdělit, že Městský úřad Vysoké Mýto nevydal v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 žádné rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 21. 1. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky