9. 11. 2016 Informace k vydání spisu KÚ Pardubického kraje - město Vysoké Mýto

Žádost:

„Žádám tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění o poskytnutí níže požadovaných informací:

1. Zda, kdy od 1.9.2016 a jakou formou požádal Pardubický kraj nebo Krajský úřad Pardubického kraje starostu Města Vysokého Mýta nebo tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto o předložení (odevzdání) spisů, týkajících se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č.p. 116.

2. Zda, kdy od 1.9.2016 a jakou formou požádal Pardubický kraj nebo Krajský úřad Pardubického kraje starostu Města Vysokého Mýta nebo tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto o přijetí opatření ve věci předložení (odevzdání) spisů, týkajících se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č.p. 116.

3. Současně žádám o kopii dokumentů, kterými požádal Pardubický kraj nebo Krajský úřad Pardubického kraje starostu Města Vysokého Mýta nebo tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto o předložení (odevzdání) spisů, týkajících se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č.p. 116.

4. Současně žádám o kopii dokumentů, kterými požádal Pardubický kraj nebo Krajský úřad Pardubického kraje starostu Města Vysokého Mýta nebo tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto o přijetí opatření ve věci předložení (odevzdání) spisů, týkajících se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č.p. 116.“

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Ad 1) Pardubický kraj ani Krajský úřad Pardubického kraje nepožádaly starostu města Vysokého Mýta ani tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto o předložení (odevzdání) spisů, týkajících se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č. p. 116.

Ad 2) Ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje Ing. Jaroslav Folprecht požádal dne 22. 9. 2016 dopisem č. j. KrÚ-29629/83/2016/OMSŘI/MV-33 tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto Mgr. Jana Vlčka o dohled nad splněním výzvy Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a investic, ze dne 22. 9. 2016 stavebnímu úřadu Vysoké Mýto k předložení správních spisů sp. zn. MUVM/15872/2016, sp. zn. MUVM/18708/2016 a sp. zn. MUVM/27107/2016, týkajících se souhlasu se změnou užívání staveb v areálu Slatina. Dopis ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje byl zaslán tajemníkovi Městského úřadu Vysoké Mýto doporučeně, městským úřadem byl zaevidován pod č. j. MUVM/32208/2016. Dopis ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje tajemníkovi Městského úřadu Vysoké Mýto ze dne 22. 9. 2016 č. j. KrÚ-29629/83/2016/OMSŘI/MV-33 byl zaslán doporučeně na vědomí starostovi města Vysokého Mýta Ing. Františku Jiraskému. Na městském úřadě byl zaevidován pod č. j. MUVM/32305/2016. 

Ad 3) Vzhledem k tomu, že Pardubický kraj ani Krajský úřad Pardubického kraje nepožádaly starostu města Vysokého Mýta ani tajemníka Městského úřadu Vysoké Mýto o předložení (odevzdání) spisů, týkajících se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č. p. 116, považujeme poskytnutí informace v tomto bodě za bezpředmětné.

Ad 4) V příloze zasíláme kopii dopisu ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje Ing. Jaroslava Folprechta tajemníkovi Městského úřadu Vysoké Mýto Mgr. Janu Vlčkovi ze dne 22. 9. 2016 č. j. KrÚ-29629/83/2016/OMSŘI/MV-33 a dále kopii téhož dopisu zaslaného na vědomí starostovi města Vysokého Mýta Ing. Františku Jiraskému.

Příloha

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 22. 11. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky