Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ).

Město Vysoké Mýto je v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím oprávněno žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, odesláním informace žadateli a nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Výše této úhrady se řídí sazebníkem úhrad, který schválila Rada města Vysokého Mýta dne 15. 2. 2017 usnesením č. 143/17.

1. Tisk, pořízení kopie

Černobílé:

  • tisk nebo kopie jednostranná formát A4 2,00 Kč
  • tisk nebo kopie oboustranná formát A4 4,00 Kč
  • kopie jednostranná formát A3 3,00 Kč
  • kopie oboustranná formát A3 6,00 Kč

Barevné:

  • kopie jednostranná formát A4 10,00 Kč
  • kopie oboustranná formát A4 20,00 Kč
  • kopie jednostranná formát A3 20,00 Kč
  • kopie oboustranná formát A3 40,00 Kč

2. Skenování

Dle formátu požadované písemnosti odpovídá sazbám uvedeným pro pořízení černobílých kopií dle bodu 1. tohoto sazebníku.

3. Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na odeslání listovní a balíkové zásilky se řídí aktuálními ceníky poskytovatelů poštovních služeb.

4. Cena za nosiče dat

CD, DVD – dle aktuálních nákupních cen, v rozmezí od 5 Kč do 15 Kč.

5. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Personální náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, přesáhne-li doba vyhledání informace 1 hod., jsou 200,00 Kč za každou další započatou hod. práce každého zaměstnance podílejícího se na vyhledání informace.

Nepřesáhne-li výše nákladů za poskytnutí informace částku 100,00 Kč, informace je poskytnuta zdarma.