Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Vysoké Mýto v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dne 14. 2. 2024, č. usn. 69/24

Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací:

Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:

1. Náklady na pořízení kopií:

Černobílé:

 • tisk nebo kopie jednostranná formát A4  1,00 Kč
 • tisk nebo kopie oboustranná formát A4  2,00 Kč
 • kopie jednostranná formát A3  2,00 Kč
 • kopie oboustranná formát A3  4,00 Kč

Barevné:

 • kopie jednostranná formát A4  10,00 Kč
 • kopie oboustranná formát A4  20,00 Kč
 • kopie jednostranná formát A3  20,00 Kč
 • kopie oboustranná formát A3  40,00 Kč

2. Skenování

Dle formátu požadované písemnosti odpovídá sazbám uvedeným pro pořízení černobílých kopií dle bodu 1. tohoto sazebníku.

3. Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby jsou uplatňované podle ceníku provozovatele poštovních služeb.

4. Náklady na opatření technických nosičů dat

 • 1 ks CD podle pořizovací ceny v rozmezí  5-15 Kč
 • 1 ks DVD podle pořizovací ceny v rozmezí  5-15 Kč
 • jiný technický nosič dat podle pořizovací ceny

5. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Personální náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, přesáhne-li doba vyhledání informace 1 hod., jsou 248,00 Kč za každou další započatou hod.

Nepřesáhne-li výše nákladů za poskytnutí informace částku 100,00 Kč, informace je poskytnuta zdarma.

Ruší se sazebník úhrad za poskytování informací schválený Radou města Vysokého Mýta dne 15. 2. 2017 usnesením č. 143/17.

Sazebník úhrad za poskytování informací nabývá účinnosti dnem 1. března 2024.