Nařízení č. 1/2004 o parkovném

Nařízení města Vysokého Mýta č. 1/2004 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít kestání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 8. června 2004 usnesla vydat na základě § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: Čl. 1 Místní komunikace či jejich úseky jmenované a uvedeným způsobem vymezené vodst.2 tohoto článku nacházející se v prostorách historického jádra města Vysokého Mýta lze užít kstání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, pouze po zaplacení sjednané ceny (dále jen parkovné) správci komunikace dle platného ceníku. Správcem místních komunikací je na základě zřizovací listiny ustanovena příspěvková organizace města - Technické služby Vysoké Mýto. Jedná se o následující místní komunikace či jejich části: nám. Přemysla Otakara II., nám. Tyršovo, nám. Otmara Vaňorného, ul. Svatopluka Čecha, Fügnerovu, Klášterní, Bří Škorpilů, Sladkovského, Vladislavovu, A.V. Šembery, B.Smetany, Purkyňovu, Šafaříkovu, Tůmovu (pouze část od nám. Přemysla Otakara II. k Litomyšlské bráně), Foersterovu, Střibříkovu, B.Němcové, K.Světlé, Nerudovu, Vrchlického, Kollárovu, Pražskou (pouze část od nám. Přemysla Otakara II. k Pražské bráně). Úseky budou označeny dopravními značkami IP 13c. Celé ucelené historické jádro města Vysokého Mýta, jež je tvořeno i shora uvedenými místními komunikacemi bude příslušnými dopravními značkami (IP 25a, IP 25b) označeno jako zóna sdopravním omezením, ve které je mj. zakázáno stání motorových vozidel kromě vyhrazených placených parkovišť. Parkovné se platí: a) zakoupením parkovacího lístku vparkovacím automatu na příslušnou dobu stání, a to před příjezdem na parkoviště nebo ihned po zaparkování. Doklad o zaplacení parkovného je řidič povinen umístit na palubní desce motorového vozidla, aby byl zvenku viditelný a čitelný. Pokud doklad o zaplacení parkovného není možné takto umístit, je řidič povinen tento doklad mít u sebe a předložit jej na požádání strážníkovi městské policie, příslušníku Policie ČR, zaměstnanci správce komunikace nebo jiné městem Vysokým Mýtem oprávněné osobě. b) nebo zakoupením samolepícího dokladu o úhradě ročního paušálního parkovného u správce komunikace. Samolepící doklad je řidič povinen mít přilepen na předním nebo zádním skle vozidla, tak aby tento doklad byl zvenku viditelný a čitelný a jeho umístění nebylo vrozporu sobecně závaznými předpisy. Čl. 2 (1) Tato nařízení se nevztahuje na trvalá parkovací místa určená a zpoplatněná dle vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. (2) Stávající platné doklady o zaplacení ročního paušálního parkovného vydané podle dosavadních předpisů zůstávají vplatnosti. (3) Zrušuje se vyhláška Městské rady Vysokého Mýta č. 5/99 ze dne 24.11.1999. (4) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2004. Ing. Martin Krejza Bohuslav Fencl místostarosta města Vysokého Mýta starosta města Vysokého Mýta