Vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za výherní hrací přístroj

Vyhláška č. 1/98 Městského zastupitelstva Vysokého Mýta o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Městské zastupitelstvo Vysokého Mýta schválilo dne 21.1.1998 dle §§ 14 a 15 zákona č. 565/1990 Sb., vplatném znění, a vsouladu s § 14 zákona č. 367/1990 Sb., vplatném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Město Vysoké Mýto vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. g) zákona o místních poplatcích poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „VHP“) . (2) Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad Vysoké Mýto - finanční odbor (dále jen „správce poplatku“). Čl. 2 Předmět poplatku (1) Poplatku podléhá každý povolený VHP ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., vplatném znění. Čl. 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti Poplatek se platí ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla, tj. dnem zahájení provozu VHP. (2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu VHP. Čl. 4 Poplatník Poplatníkem poplatku za provozovaný VHP je provozovatel VHP dle zákona č. 202/1990 Sb., vplatném znění. Čl. 5 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku ve lhůtě do patnácti dnů uvedení VHP do provozu a doložit toto oznámení zahajovacím protokolem.1) (2) Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku ve lhůtě do patnácti dnů ukončení provozu VHP a doložit toto oznámení ukončovacím protokolem.1) (3) Voznámení dle předchozích odstavců je poplatník povinen uvést vždy své obchodní jméno, IČO, sídlo a účty u bankovních ústavů. (4) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku veškeré změny, které u něho nastanou u skutečností uvedených vpředchozím odstavci, a to do patnácti dnů od uskutečnění změny. Čl. 6 Sazba poplatku (1) Poplatek za každý provozovaný VHP činí 5.000,- Kč za tři měsíce. (2) Vpřípadě, že VHP bude provozovaný po do dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen vpoměrné části. Čl. 7 Splatnost poplatku Poplatek je splatný: při povolení provozování VHP na dobu tří měsíců do jednoho měsíce od zahájení provozu, při povolení provozování VHP na dobu šesti měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu vpříslušném čtvrtletí, a to splatných vždy poslední den vpříslušném čtvrtletí, při povolení provozování VHP na dobu jednoho roku ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu vpříslušném čtvrtletí, a to splatných vždy poslední den vpříslušném čtvrtletí. (2) Poplatek dle písm. b) a c) odst. 1 tohoto článku může být zaplacen i jednorázově vtermínu splatnosti první splátky. Čl. 8 Závěrečná ustanovení Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.dubna 1998. Bohuslav Fencl starosta Města Vysokého Mýta Vlastimil Stratílek Mgr.Božena Rejlková zástupce starosty zástupkyně starosty ___________________________________________ 1) § 5 vyhl. č. 223/1993 Sb.