Vyhláška č. 1/2003, kterou se mění vyhláška č.4/99 o fondu oprav

Obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č. 1/2003, kterou se mění vyhláška č. 4/99 o vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Vysokého Mýta vydává dne 11.06.2003 vsouladu sustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), vplatném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Vyhláška č. 4/99 o vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu, se mění takto: 1. Včlánku 2 odst. 1 se za stávající text doplňují slova „ a 2000“. 2. V článku 3 odst. 1 písm. c) zní: „c) splátky půjček přijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a příslušný úrok ve výši 3 % p.a.,“. 3. Včlánku 3 odst. 2 písm. b) se slova „OkÚ, popř. jiného územního orgánu“ nahrazují slovy „státu či kraje,“. 4. Včlánku 4 odst. 1 písm. a) se slova „převody do rozpočtu města“ nahrazují slovy „úvěry poskytnuté městu“. 5. Včlánku 4 odst 1 písm. b) se vposlední větě slovo „vynaloženo“ nahrazuje slovem „vyčleněno“. 6. Včl. 5 odstavce 6 a 7 znějí: „(6) Úroková sazba z úvěrů poskytovaných jiným vlastníkům obytných budov nebo bytů než město činí 4 % p. a. Příjemce úvěru, který bude v prodlení se splácením úvěru včetně úroků, zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. (7) Lhůta splatnosti poskytovaných úvěrů je maximálně 5 let a počíná běžet od 1. ledna roku, který následuje po dni, který byl ve smlouvě o úvěru stanoven jako poslední termín čerpání úvěru.“ Čl. 2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. července 2003. Bohuslav Fencl starosta města Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza místostarosta města Vysokého Mýta