Vyhláška č. 2/1999, kterou se vydává tržní řád

  Vyhláška č. 2/99 Městské rady Vysokého Mýta, kterou se vydává tržní řád ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Městská rada Vysokého Mýta vydala dne 07.04.1999 dle § 18 zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění, a v souladu s § 24 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Místa pro prodej a poskytování služeb Na území Vysokého Mýta je možno, mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, prodávat zboží a poskytovat služby pouze na místech uvedených v příloze k této vyhlášce a dále při sportovních podnicích nebo při jiných podobných akcích. Místy uvedenými v příloze jsou tržnice a tržiště. Tržnice je vymezený, uzavíratelný prostor, umožňující celoroční prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, na za tím účelem zpravidla najatých prodejních místech. Tento prostor umožňuje stanovit alespoň 10 prodejních míst a v době prodeje zboží a poskytování služeb musí být vybaven alespoň 10 stánky, přenosnými stánky, stoly, pulty, stojany, mobilními zařízeními jako jsou účelově upravené a vybavené vozíky a jinými obdobnými zařízeními „(dále jen „prodejní zařízení“)“, umístěnými na zpevněném povrchu na určených prodejních místech. Tento prostor je veřejně přístupný pouze v provozní době. Tržiště je vymezený prostor, umožňující celoroční prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k  tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona na, za tím účelem zpravidla najatých, prodejních místech. Tento prostor umožňuje stanovit alespoň 10 prodejních míst a v době prodeje zboží a poskytování služeb musí prodejní zařízení umístěna na zpevněném povrchu na určených prodejních místech. Tento prostor je veřejně přístupný. Čl. 2 Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti Kapacita jednotlivých tržnic a tržišť (maximální počet prodejních míst) je stanovena v příloze této vyhlášky. Tržnice a tržiště se správcem musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeny obchodním jménem a identifikačním číslem provozovatele, na tomto místě musí být rovněž uvedeno jméno a příjmení správce, doba prodeje zboží a poskytování služeb, u tržnic a tržišť musí být rovněž vyvěšen tržní řád. Tržnice a tržiště musí být vybaveny tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz na zpevněném povrchu, mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy. Tržnice a tržiště musí být dle charakteru prodávaného zboží nebo poskytované služby dále vybaveny takto: u potravin zařízeními požadovanými zvláštními předpisy u ovoce, zeleniny, brambor a lesních plodů a dalšího zboží musí být zajištěna vhodná prodejní zařízení, popř. na ně navazující podložky tak, aby toto zboží nebylo uloženo přímo na zemi, Čl. 3 Doba prodeje zboží a poskytování služeb Tržnice a tržiště mohou být provozovány po dobu celého roku, doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržnicích a tržištích je od 6.00 do 18.00 hodin, pokud v příloze této vyhlášky není pro jednotlivé tržnice a tržiště stanoveno jinak. Čl. 4 Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržnicích a tržištích jsou všechny zúčastněné osoby (provozovatelé, prodávající a poskytovatelé služeb) povinny: dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě, zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, celoročně schůdnost, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor, průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů, prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými vlivy (prach, vlhko,kouř apod.), k prodeji používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu, ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a zbavené zavadlých částí,. k prodeji zboží a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, nezdržovat se v uličkách před stánky bezdůvodně a neumísťovat tam nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod zákazníků, osobními vozidly zde parkovat pouze v prostoru určeném provozovatelem. Čl. 5 Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržnice a tržiště k zajištění jejich řádného provozu Provozovatel tržnice nebo tržiště je povinen: umístit tento tržní řád na vhodném, trvale viditelném místě, dohlížet na dodržování čl. 2,3 a 4 tohoto tržního řádu zúčastněnými osobami, určovat prodejcům a poskytovatelům služeb konkrétní místa, zajistit provádění pravidelného úklidu zařízení a všech prostor a průběžné deratizace, určit prostor pro odkládání odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob pro jednotlivé druhy a kategorie odpadů, zajistit pravidelný odvoz a využití nebo zneškodnění těchto odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob na odpad zákazníků včetně pravidelného svozu a zneškodnění tohoto odpadu, vyčlenit dle místních možností prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje a po skončení prodeje, zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo prodejní zařízení (např. pochůzkový prodej, přímý prodej ze zavazadel, přenosných konstrukcí, tyčí, závěsných pultů apod.), vyžadovat od osob, prodávajících spotřebitelům houby nebo jiné přírodní plodiny určené ministerstvem zdravotnictví, osvědčení o tom, že jako osoby, které tak činí na místech k tomu určených, prokázaly základní znalosti takových plodin před zkušební komisí, kterou jmenuje a odvolává krajský hygienik, vymezit v rámci tržnice a tržiště místo pro prodej živých zvířat, splňující veterinární podmínky pro jejich prodej. Provozovatel může k zajištění provozu tržnice, tržiště určit fyzickou osobu-správce. Čl. 6 Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů. Čl, 7 Zrušuje se vyhláška MR Vysokého Mýta č. 6/98 ze dne 07.10.1998 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.května l999. Bohuslav Fencl Ing. Martin Krejza starosta Města Vysokého Mýta zástupce starosty Města Vysokého Mýta Příloha č. 1 k vyhlášce MR č. 2/99, kterou se vydává tržní řád. Ve Vysokém Mýtě jsou vymezena tato tržiště: Tržiště v Litomyšlské ulici umístění: část parcel č. 1124 a 1123/1 v k.ú. Vysoké Mýto před označeným parkovištěm pro motorová vozidla prodejní doba: pondělí až čtvrtek kapacita tržiště: maximálně deset prodejních zařízení o ploše 4m x 2 m Tržiště na Masarykovo náměstí umístění: část parcely č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto označená plnou růžovou čarou prodejní doba: pátek kapacita tržiště: maximálně padesát prodejních zařízení o ploše 4m x 2 m