Vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č. 2/2003 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 30.12.2003 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vsouladu sustanovením § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 (1) Město Vysoké Mýto zavádí ve smyslu ustanovení § 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatek ze psů. (2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Vysoké Mýto, odbor finanční (dále jen správce poplatku) a vřízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník (1) Poplatek ze psů (dále jen poplatek) platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. (2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Čl. 3 Sazba poplatku Sazba poplatku činí za kalendářní rok za psy, jejichž držitel má trvalé bydliště nebo sídlo v těchto částech města: Brteč, Domoradice, Lhůta, Knířov, Svařeň, Šnakov, Vanice, Vinice, Voštice a na samotách 100,- Kč za jednoho psa, 150,- Kč za každého dalšího psa, za psy, jejichž držitel má trvalé bydliště nebo sídlo v rodinných domech nebo v dvougeneračních rodinných domech, majících charakter rodinného domu, ve městě, kromě částí města vyjmenovaných v bodě a) 200,- Kč za jednoho psa, 300,- Kč za každého dalšího psa, za psy, jejichž držitel má trvalé bydliště nebo sídlo v ostatních domech (bytový objekt s více byty, který nemá povahu rodinného domu) na území města vyjma částí města uvedených včl. 3 písm. a) 800,- Kč za jednoho psa, 1.200,- Kč za každého dalšího psa, d) za psy, jejichž držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu činí vpřípadě uvedeném vpísm. c) tohoto odstavce 200,- Kč za jednoho psa, 300,- Kč za každého dalšího psa. Čl. 4 Osvobození (1) Od poplatku je osvobozen: a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná1) a osoba stěžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, 1a), b) osoba provádějící výcvik psů určených kdoprovodu těchto osob, c) osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy, d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis.1b) (2) Požadavek na osvobození od poplatku je držitel psa povinen prokázat ve lhůtě, vníž vznikla poplatková povinnost. (3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození. Čl. 5 Splatnost (1) Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření, a to do 31. března každého roku za daný rok. (2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a je splatný 15. dne prvního měsíce následujícího po vzniku poplatkové povinnosti. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby. Čl. 6 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku: a) vznik poplatkové povinnosti, a to nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Při oznámení vzniku poplatkové povinnosti je-li poplatník fyzická osoba, je povinen uvést jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo. Je-li poplatník právnická osoba, je povinen uvést obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo a statutárního zástupce. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky zjejí podnikatelské činnosti, b) každou změnu skutečností rozhodných pro stanovení poplatkové povinnosti, a to nejpozději do 15 dnů od rozhodné události, c) zánik poplatkové povinnosti, a to nejpozději do 15 dní od zániku poplatkové povinnosti. Čl. 7 Sankce (1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. (2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zákonem nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle příslušných ustanovení zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 8 Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující kvyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, vněmž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Čl. 9 Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka zdůvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Čl. 10 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2004. Bohuslav Fencl starosta města Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza místostarosta města Vysokého Mýta 1) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění. 1a) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 1b) např. zákon č. 449/2001., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.