Vyhláška č. 2/2004, kterou se mění vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku ze vstupného

  Město Vysoké Mýto Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. č. 3/2003, o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 15.září 2004 usnesením č. 146/04 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. I Obecně závazná vyhláška č. 3/2003, o místním poplatku ze vstupného, se mění a doplňuje takto: 1. Čl. 4. odst. 1 zní: „(1) Sazba poplatku ze vstupného činí z úhrnné částky vybraného vstupného: a) u kulturních akcí 1. s reprodukovanou hudbou - 20 % 2. s živou hudbou - 5 % 3. ostatní kulturní akce - 5% b) u prodejních a reklamních akcí - 20 % c) u sportovních akcí - 5 %.“ 2. Čl. 7. odst. 2 zní: „(2) Poplatník je povinen při pořádání akce používat pouze vstupenky označené městem Vysokým Mýtem. Žádost o označení vstupenek se podává nejméně pět dní předem odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vysoké Mýto. Zaměstnanci zařazení do tohoto odboru mají právo kontroly, zda na uvedené akci jsou tyto městem Vysokým Mýtem označené vstupenky skutečně používány.“ Čl. II Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2004 ………………..…. ………………. Ing. Martin Krejza Bohuslav Fencl místostarosta starosta Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: