Vyhláška č. 2/2005 o veřejném pořádku a zeleni

Město Vysoké Mýto   Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti ve Vysokém Mýtě (vyhláška o veřejném pořádku a zeleni) Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne  15.06.2005 usnesením č. 107/05 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Předmět úpravy a rozsah působnosti             Tato vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajišťování udržování čistoty, pořádku, vzhledu ulic a jiných veřejných prostranství, ochraně životního prostředí, veřejné zeleně, při užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti na celém území města Vysokého Mýta. Čl. 2 Výklad pojmů (1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. (2) Veřejnou zelení se rozumí okrasné zahrady, uliční a sídlištní zeleň, park a jiná plocha funkční a rekreační zeleně. (3) Čistotou a pořádkem se obecně rozumí stav, kdy je povrch veřejného prostranství zbaven smetků, odpadků a ostatních nečistot. Za znečištění se nepovažuje použití posypových materiálů k zajištění schůdnosti veřejného prostranství, zejména v zimním období. (4) Zařízením sloužícím potřebám veřejnosti se rozumí zejména lavičky, odpadkové koše, označníky ulic a informační označníky, stojany na kola, umělé vodní nádrže, pítka, sloupy veřejného osvětlení, parkovací automaty, dětská hřiště, pískoviště, sportovní plochy a zařízení, výlepové plochy. (5) Veřejným prostranstvím s možností volného pohybu psů jsou plochy veřejného prostranství na okrajích zastavěné části města či městských částí vzdálené více než 200 m od nejbližší budovy. Pokud je tato budova umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jejího oplocení. (6) Držitel zvířete1) je každý kdo zvíře vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o něj starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu. (7) Průvodce zvířete je každá osoba, která vede (doprovází) zvíře při jeho pohybu na veřejném prostranství. (8) Pes zvláštního určení je pes lovecký, slepecký, zdravotnický, asistenční, služební pes policie a ozbrojených sil podle zvláštních právních předpisů.2),3),4),5),6) (9) Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa. (10) Náhubek je prostředek uzpůsobený k zajištění mordy psa. (11) Volný pohyb psa je situace, kdy pes při pohybu na veřejném prostranství není veden na vodítku. Čl. 3 Chov zvířat (1) Držitel zvířete je povinen zabezpečit, aby zvíře neohrožovalo zdraví ostatních osob a nepoškozovalo jejich majetek, a aby svými projevy tyto osoby nad míru přiměřenou poměrům neobtěžovalo, dále je povinen zabezpečit, aby chováním zvířete nebyl narušen veřejný pořádek, zejména znečišťováním, poškozováním veřejného prostranství a veřejně prospěšného zařízení a rušením nočního klidu. (2) Držitel zvířete je povinen zabezpečit, aby zvíře bylo na veřejném prostranství doprovázeno osobou, která je schopna kontroly nad chováním zvířete (průvodce zvířete). (3) Na průvodce zvířete se vztahují povinnosti držitele zvířete dle tohoto článku. (4) Na veřejném prostranství zejména držitel zvířete nesmí: a) nechávat zvíře volně pohybovat s výjimkou veřejného prostranství s možností volného pohybu psů, b) nechávat zvíře bez dozoru, c) přivádět nebo přinášet zvíře na dětská hřiště, hřbitovy, květinové záhony a záhony keřových porostů, pískoviště, plochy pomníků, plochy veřejné zeleně na náměstích, sportoviště, venkovní umělé vodní plochy a na místa opatřená upozorněním na zákaz vodění psů. (5) Držitel zvířete je povinen učinit opatření proti úniku zvířete na veřejné prostranství. (6) Průvodce zvířete je povinen na veřejném prostranství zajistit neprodlené odstranění znečištění tuhými výkaly způsobené jím provázeným zvířetem, a to hygienicky nezávadným způsobem. (7) Držitel zvířete je povinen zajistit, aby zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění případnou nákazou, bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou veterinárně vyšetřeno. 7) Čl. 4 Zvláštní povinnosti držitelů a průvodců psů (1) Průvodce psa je na veřejném prostranství povinen vodit provázeného psa na vodítku, a to s výjimkou ploch veřejného prostranství uvedených v čl. 2 odst. 5 této vyhlášky.  Na těchto prostranstvích je možný volný pohyb psů za podmínky, že průvodce psa má i bez použití vodítka kontrolu nad chováním provázeného psa. (2) Průvodce psa je povinen zabezpečit, aby ve vnitřních prostorách veřejně přístupných staveb sloužících obecnému užívání a v prostoru předzahrádek restaurací měl provázený pes na mordě nasazen náhubek. (3) Držitel psa, který má ve správním území města Vysokého Mýta trvalý pobyt nebo sídlo, je povinen zajistit, aby pes při pohybu na veřejném prostranství byl opatřen platným identifikačním označením, které  bylo vydáno na tohoto psa při splnění poplatkové povinnosti dle zvláštního právního předpisu.8) Čl. 5 Noční klid (1) Stanovuje se, že noční klid je doba od 22.00 do 6.00 hod. (2) Každý je povinen počínat si tak, aby nerušil noční klid. Čl. 6 Znečišťování veřejného prostranství Za znečišťování veřejného prostranství se považuje zejména: (1) ukládání, ponechávání a odhazování jakýchkoliv předmětů na veřejných prostranstvích, (2) umísťování přenosných i nepřenosných přístřešků pro vozidla ( např. skládací garáže) na veřejných prostranstvích (3) znečišťování veřejných prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími tekutinami, včetně znečišťování umýváním vozidel, opravy vozidel včetně výměn, vypouštění a úkapů olejů a dalších náplní vozidel, či vypouštění pohonných hmot mající za následek znečištění veřejného prostranství, (4) zametání smetků a vylévání jakýchkoliv tekutin včetně cementových a vápenných směsí do uličních vpustí, (5) spalování odpadů a jakéhokoliv materiálu na veřejném prostranství, (6) odkládání komunálního odpadu mimo sběrné nádoby, kontejnery a sběrné dvory, (7) jakékoliv shromažďování odpadů na veřejném prostranství; výjimku tvoří odpady určené bezprostředně k naložení a odvezení dle zvláštního právního předpisu9), (8) odhazování krmiva a krmení pro volně žijící a zdivočelá zvířata s výjimkou krmení drobného ptactva v krmítkách, (9) vylepování a rozptylování plakátů, letáků a jiných oznámení i v látkovém provedení mimo místa k tomu určená, (10) znečišťování zdí, plotů, viditelných ploch staveb, chodníků a vozovek nápisy a malbami, přičemž za znečištění se nepovažuje pracovní označení právě zaměřeného podzemního vedení, vodorovné dopravní značení, povolená reklama a předem povolené akce (např. soutěže dětí v malování), (11) znečišťování veřejných prostranství způsobené hospodářskými zvířaty nebo zvířaty v zájmovém chovu.1) Čl. 7 Udržování čistoty veřejných prostranství (1) Znečišťování veřejných prostranství je zakázáno. Každý je povinen se chovat tak, aby nezpůsoboval znečištění veřejného prostranství, a pokud takovéto znečištění způsobí, je povinen ho neprodleně odstranit. (2) Za znečištění veřejného prostranství způsobené chovnými nebo hospodářskými zvířaty odpovídá vlastník zvířete nebo osoba o ně pečující. (3) Vlastník budovy, na nebo ve které se trvale shromažďují zdivočelí holubi, je povinen učinit vhodná opatření k tomu, aby tímto hnízděním nedocházelo ke znečišťování veřejných prostranství v bezprostřední blízkosti budovy. (4) Za znečišťování veřejného prostranství vzniklé při výměně plakátů odpovídá vlastník billboardů či plakátovacích ploch; ten je povinen zajistit také na vlastní náklady úklid stržených plakátů. (5) Osoba odpovědná za zabezpečování čistoty veřejného prostranství může zabezpečování čistoty veřejného prostranství, chodníku, budovy, pozemku zajistit smluvně prostřednictvím jiného subjektu. Tím se však nezbavuje odpovědnosti za zabezpečování čistoty. Čl. 8 Ochrana a údržba veřejné zeleně (1) Znečišťování a poškozování veřejné zeleně je zakázáno. Každý je povinen si počínat tak, aby nedošlo ke znečištění či poškození veřejné zeleně. Kdo veřejnou zeleň znečistí či poškodí, je povinen ji uvést do řádného stavu. (2) Na plochách veřejné zeleně je zejména zakázáno:             a) stání, zastavení nebo jízda motorovými vozidly,             b) jízda na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jiných nemotorových            prostředcích,             c) vstupovat na plochy květinových záhonů a trhat květiny na těchto záhonech,             d) poškozovat či ničit dřeviny (např. lámáním větví, poškozováním kůry, umisťováním reklamy,           plakátů a oznámení)             e) rozdělávat oheň, stanovat nebo nocovat. (3) Vlastník nemovitosti je povinen zabezpečit, aby nedocházelo k přerůstání dřeviny ze své nemovitosti přes ploty a zdi na veřejná prostranství. (4) Vlastník popř. správce veřejné zeleně je povinen o ni pravidelně pečovat a dbát o její údržbu, chránit ji před poškozováním a neoprávněnými zásahy a zajišťovat její trvalou čistotu. Čl. 9 Nakládání a skládání materiálů, zboží a odpadů (1) Nakládat a skládat materiál a zboží na veřejném prostranství je dovoleno jen na nezbytně nutnou dobu, a to pouze tehdy, nelze-li to provést bez zvláštních potíží jinde. Není dovoleno skladování materiálů a zboží na chodnících, přístupových cestách k objektům, na hydrantech, uzávěrech vody a plynu, dešťových vpustích, poklopech kanalizačních a jiných šachet a vstupech do kolektorů inženýrských sítí a na veřejné zeleni. (2) Materiál a zboží určené k naložení lze na veřejném prostranství uložit až bezprostředně před odvozem. Složený materiál a zboží musí být neprodleně z veřejného prostranství odklizeny. Po manipulaci s materiálem a zbožím je příjemce povinen veřejné prostranství vyčistit. Sypké materiály musí být přitom zajištěny tak, aby nemohly být roznášeny větrem, vodou nebo jinak po okolí, ani splachovány do veřejné kanalizace nebo vodních toků. (3) Ukládání nepotřebných věcí a materiálů, suti, sypkého stavebního materiálu a jiných hmot na veřejném prostranství je možné provádět pouze do kontejnerů nebo podobných přepravních zařízení. (4) Pokud je veřejné prostranství komunikací dle zákona a nebude-li věc nebo materiál neprodleně odstraněn, musí být pro jejich uložení povoleno zvláštní užívání podle zákona.11) Čl. 10 Způsob a provádění čištění veřejných prostranství (1) Čištěním veřejného prostranství se rozumí zametání, sečení travnatých ploch, průklest stromů, popř. mytí, odstraňování bláta, naplavenin a jiných nečistot včetně plevele a přerostlého drnu. Čištění musí být prováděno v rozsahu celé znečištěné plochy. Pokud není použití vody z důvodu jejího nedostatku dočasně zakázáno a nehrozí náledí, musí být prostranství před zametáním vždy pokropeno vodou, aby nedocházelo ke znečištění ovzduší rozptylem nečistot. Přitom je třeba dbát, aby uživatelé veřejného prostranství byli co nejméně obtěžováni, zejména prachem a hlukem. (2) Smetky se ukládají do sběrných nádob na komunální odpad. (3) Při čištění veřejného prostranství nesmí docházet k zanášení mříží kanalizačních vpustí, rozmetání smetků do vozovek, okrasných mříží kolem stromů, na okolní pozemky nebo do sklepních oken a větracích šachet.. (4) Provozovatel či pořadatel kulturní, obchodní, sportovní a jiné akce je povinen opatřit veřejné prostranství po dobu konání akce odpadkovými koši v dostatečném počtu a dostatečné kapacitě a dbát o jejich včasné vyprazdňování, a to i průběžně. Dále je povinen provést ihned po skončení akce úklid prostranství a jeho okolí. Čl. 11  Schůdnost místních komunikací Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací je povinen zabezpečit schůdnost přilehlého chodníku, a to i v případě, kdy je mezi nemovitostí a chodníkem předzahrádka nebo pás zeleně. Čl. 12 Povinnosti při umísťování zařízení sloužících potřebám veřejnosti (1) Pokud je zařízení sloužící potřebám veřejnosti stavbou, podléhá povolení podle zákona.10) (2) Umístění stojanů na kola na místních komunikacích ve vlastnictví města podléhá souhlasu MěÚ Vysoké Mýto, odboru správy majetku. (3) Umístění reklamního zařízení a poutače na komunikaci podléhá povolení podle zákona.11) (4) Umístění reklamního zařízení a poutače ať samostatného či připojeného ke stojanu na kola na veřejném prostranství ve vlastnictví města Vysokého Mýta podléhá zpoplatnění podle zvláštního předpisu.12) Čl. 13 Povinnosti při užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti (1) Je zakázáno poškozovat a znečišťovat zařízení sloužící potřebám veřejnosti, jakož i poškozovat a odstraňovat návod na jejich použití. Každý kdo takové znečištění způsobí je povinen je neprodleně odstranit. (2) Je zejména zakázáno:             a) zcizovat, poškozovat a přemísťovat městský mobiliář, jako např. lavičky, odpadkové koše,            květonové nádoby, přenosné plakátovací a reklamní plochy, informační tabule a označníky  a       označení ulic a náměstí,             b) poškozovat či znehodnocovat nepřenosná zařízení jako např. vybavení dětských hřišť,        pískoviště, kašny, okrasné vodní nádrže, umělecké plastiky,venkovní schodiště, ploty, ohradní zdi,          zábradlí, zastávky hromadné dopravy a veřejné osvětlení. Čl. 14 Kontrolní činnost Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Vysoké Mýto. Čl. 15 Sankce a závěrečná ustanovení (1)Porušení povinnosti stanovené touto vyhláškou lze postihovat jako přestupek dle zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. (2) Ustanovení článku 3 odst. 6  a článku 4 této obecně závazné vyhlášky se nevztahuje na průvodce psů zvláštního určení s výjimkou loveckých psů pohybujících se na nehonebních pozemcích. Čl. 16 Účinnost             Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2005. Bohuslav Fencl starosta města Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza místostarosta města Vysokého Mýta 1) § 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 2) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů. 6) Zákon č. 219/1999 Sb., o vojenských silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 7) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 8) Vyhláška města Vysokého Mýta č. 2/2003 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších změn 9) Vyhláška města Vysokého Mýta č. 3/2005 o systému nakládání s dopadem 10) zákon 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů 11) zákon 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 12) vyhláška města Vysokého Mýta č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších změn