Vyhláška č. 3/2001 o systému nakládání s odpadem

Vyhláška č. 3/2001 města Vysokého Mýta o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo Města Vysokého Mýta vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a vsouladu s § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vplatném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Působnost vyhlášky Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Vysokého Mýta tj.: v katastrálních územích Vysoké Mýto, Vanice, Svařeň, Brteč, Lhůta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Čl. 2 Závaznost vyhlášky Vyhláška je závazná pro: fyzické osoby, které mají vobci trvalý pobyt fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící kindividuální rekreaci, ve které není hlášena ktrvalému pobytu žádná fyzická osoba. Čl. 3 Základní pojmy 1.Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených vpříloze č. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, svýjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných kpodnikání. 3. Nakládání sodpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků vmístě jejich vzniku před dalším nakládáním sodpady. Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou kpodnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání kdalšímu využití nebo odstranění. Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná kpodnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ včinnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů vokamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě ktomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 7. Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněná knakládání sodpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů. Čl. 4 Oprávněná osoba Pro systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Vysokého Mýta jsou oprávněnou osobou Technické služby Vysoké Mýto. NAKLÁDÁNÍ SKOMUNÁLNÍM ODPADEM Čl. 5 Odděleně shromažďované složky komunálního odpadu (třídění) Ve městě Vysokém Mýtě se zkomunálního odpadu třídí tyto druhy odpadů : - papír a kartony (staré noviny, časopisy, obalový papír, krabice) sklo plasty železný šrot hliník biologicky rozložitelný odpad (odpad ze zahrádek) pneumatiky dřevo, větve, vánoční stromky objemný odpad (starý nábytek, koberce…) tetrapak krabice (nápojové kartony)-vypláchnuté a tyto druhy nebezpečných odpadů: léky baterie a akumulátory (suché články jako tužkové baterie, monočlánky apod., NiCd „knoflíkové“, olověné akumulátory) staré nátěrové hmoty, obaly od barev upotřebené olejové filtry hadry znečištěné olejovými látkami televizory ledničky zářivky, výbojky a ostatní odpad sobsahem rtuti použité oleje Dvakrát do roka proběhne na sběrných dvorech sběr nebezpečných odpadů, které nejsou výše uvedeny (např. pesticidy, chemikálie…) Čl. 6 Místa určená pro odkládání odpadu 1. Sběrné nádoby o objemu 110 l (popelnice), 1100 l (kontejnery) umístěné na stálých sběrných místech příslušných kobytným nemovitostem slouží kshromažďování směsného komunálního odpadu, zkterého byly vytříděny složky uvedené včl. 5 2. Barevné kontejnery na vytříděné složky komunálního odpadu: papír, sklo, plasty jsou rozmístěny na území města, vmístních částech Brteč, Knířov, Lhůta, Svařeň, Vanice, Vysoké Mýto 3 - Vinice dle přílohy č. 1. 3. Sběrné dvory slouží kshromažďování odpadů uvedených včl. 5. Dvakrát do roka proběhne na sběrných dvorech sběr nebezpečných odpadů, které nejsou uvedeny včl. 5 (pesticidy, chemikálie…) a tento sběr bude oznámen zvláštními plakáty. Umístění dvorů a otvírací doba je uvedena vpříloze č. 2 4.Nádoby na baterie (suché články - monočlánky, tužkové baterie, knoflíkové baterie) jsou umístěny ve vybraných obchodech dle přílohy č. 3 5.Odpadkové koše rozmístěné na území města slouží výhradně jen kshromažďování drobného odpadu, např. : obalů od nanuků, bonbónů, občerstvení. 6. Velkoobjemové kontejnery v místních částech Brteč, Lhůta, Svařeň, Svařeň-Sítinka, Vanice, Vysoké Mýto 2 – Šnakov, Vrcha slouží výhradně kshromažďování směsného komunálního odpadu. Na základě oznámení zvláštními plakáty bude zajištěn svoz: železa (dvakrát do roka – měsíc duben, říjen) b) papíru a tetrapakových krabic první sobotu vsudém měsíci ze svozových stanovišť sběrných nádob Svozová stanoviště sběrných nádob slouží vdobě vegetačního klidu (říjen-duben) ksoustřeďování větví, keřovin, vánočních stromků. Čl. 7 Povinnosti fyzických osob Fyzické osoby jsou povinny: a) ode dne účinnosti této vyhlášky odkládat komunální odpad na místech ktomu určených dle čl. 6 komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat kvyužití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí vsouladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., a zvláštními právními předpisy c) přistavovat sběrné nádoby vden svozu (viz příloha č. 4) na místa, ze kterých je možné vyprazdňování Pro fyzické osoby v místních částech Svařeň, Vysoké Mýto 2 - Šnakov, Vrcha, neplatí písm. c tohoto článku. Čl. 8 Povinnosti oprávněné osoby Oprávněná osoba zajistí: provádění svozu směsného komunálního odpadu 1x za týden po celý rok dle svozového plánu uvedeného v příloze č. 4 náhradní svoz do 48 hodin vpřípadě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídaných okolností úklid vmístě vyprazdňování sběrných nádob a kontejnerů, pokud dojde ke znečištění při vyprazdňování svoz vytříděného papíru, skla, plastů vmístních částech Brteč, Lhůta, Svařeň, Svařeň – Sítinka, Vanice, Vysoké Mýto 2 – Šnakov, Vrcha přistavení, následné odvezení velkoobjemového kontejneru a odstranění odpadu - sběr a svoz vytříděných složek komunálního odpadu, který byl oznámen zvláštními plakáty (papír, tetrapak krabice, železo) - vdobě vegetačního klidu štěpkování keřovin, větví, vánočních stromků - provoz sběrných dvorů dle otvírací doby uvedené vpříloze č. 2 Čl. 9 Nakládání se stavebním odpadem Každý, kdo produkuje stavební odpad je povinen: oddělovat ze stavebního odpadu nebezpečné odpady sodděleně shromážděnými nebezpečnými odpady dále nakládat podle zvláštních předpisů (Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání sodpady) beton, cihly, asfalt bez dehtu, keramika, kameny vmnožství do 200kg uložit do příslušných kontejnerů na sběrných dvorech, nad 200kg uložit do recyklačního střediska na Drábech po předchozí dohodě sTS na základě smluvního vztahu zemina, hlušina do 200kg uložit na sběrných dvorech do příslušných kontejnerů, nad 200kg uložit na mezideponii na Drábech po předchozí dohodě sTS na základě smluvního vztahu Čl. 10 Kontrolní činnost Kontrolní činnost, zda se fyzická osoba zbavuje odpadu vsouladu se zákonem o odpadech a touto vyhláškou, provádí Městský úřad, stavební úřad – ŽP a Městská policie. Čl. 11 Sankce Porušování povinností při nakládání skomunálním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů 1) Čl. 12 Závěrečná ustanovení Zrušuje se vyhláška Městského zastupitelstva Vysokého Mýta č.3/99 ze dne 14. 4. 1999 o nakládání skomunálním odpadem na území města Vysokého Mýta. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002. Bohuslav Fencl starosta města Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza místostarosta města Vysokého Mýta 1) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, vplatném znění Přílohy: Příloha č. 1 Umístění barevných kontejnerů na vytříděné složky komunálního odpadu sklo plasty papír 1. ul. Palackého (Konzum) / / / 2. ul. Sladovnická / / / 3. ul. Pivovarská (pí.Synková) / / / 4. ul. Štefánikova (Diskont ) / // / 5. ul. Na stráni (Limperka) / / / 6. ul. Lipová (autob. zastávka) / / / 7. ul. Litomyšlská (M-klub) / / / 8. ul. Pivovarská (Včela) / / / 9. ul. Peklovecká (pod čistírnou) / / / 10.ul. Kpt. Poplera(u mlýna) / / / 11. ul. Jeronýmova / / / 12. ul. Pražská (prodejna Hejl) / / / 13. ul. Rokycanova (Potraviny) / // / 14. ul. 17.listopadu (prodejna) / // / 15. ul. Ležáků / / / 16. ul. U potoka / / / 17. Tyršovo nám.(Sokolovna) / / / 18. ul.Tůmova (parkoviště) / / / 19. nám. T.G.Masaryka (Sezam) // / / 20. Svařeň / / - 21. Brteč / / - 22.Vanice / / - 23.Lhůta / / / 24.Knířov / / / 25.Vysoké Mýto 3 - Vinice / / - Příloha č. 2 Umístění sběrných dvorů a otvírací doba 1. ul. Kpt. Poplera (výjezd na Ústí n/O) - pondělí, čtvrtek 2. U kasáren (ul. gen. Svatoně) - úterý, pátek 3. U benziny (ul. Průmyslová) - středa, sobota Letní čas: 14,00 - 18,00 všední dny 8,00 - 12,00 sobota Zimní čas: 13,00 - 17,00 všední dny 8,00 - 12,00 sobota Příloha č. 3 Umístění nádob na baterie (suché články – monočlánky, tužkové baterie knoflíkové baterie) - DROGERIE – Katka, nám. Přemysla Ot. II 95 PALLAS – Elektro, nám. Přemysla Ot. II 207 POTRAVINY Ludmila, Rokycanova 280 KBT elektronik, Prokopa Velikého 693 KUCHYŇSKÉ ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ – pí. Kubová, Pražská 78 Příloha č. 4 Rozpis svozu směsného komunálního odpadu – svozový plán TS PONDĚLÍ ulice: Pod Kasinem, Českých Bratří, Rokycanova, Školní, Mládežnická, Žižkova, Odbojářská, VZahrádkách, Talafůsova, Větrná, 17. listopadu, Lidická, Vítězná, SNP, nám. Naděje, VPeklovcích, Sladovnická, Chmelová, Pivovarská, U Potoka, Plk. B. Kohouta ÚTERÝ ulice: Pražská, Komenského, Husova, Litomyšlská, Jeronýmova, Čermákova, Jiřího zPoděbrad, Kpt. Poplera (Zem. škola), nám. T.G.Masaryka, Sladovnická, Jiráskova, Dobrovského, Slunečná, Rokycanova, Rašínova, Mánesova, Generála Závady, Prokopa Velikého, Štefánikova, Denisova, Generála Svatoně, Valcha STŘEDA ulice: Pražská, Talafůsova, Zborovská, nám. Přemysla Ot. II., Vladislavova, Pod Nádražím, Vrchlického, B. Smetany, Průmyslová, Fugnerova, Purkyňova, Sladkovského, Tyršovo nám., Šafaříkova, Kolárova, A.V.Šembery, Nerudova, Foersterova, Andělská, Svatopluka Čecha, Hradecká, Karolíny Světlé, Milíčova, nám. O. Vaňorného, B. Němcové, Českých Bratří, Cukrovarská, Tůmova, Jiráskova, Mánesova, Denisova, Klášterní, Husova, Krátká,Bří. Škorpilů, Družstevní, Střibříkova, Vraclavská, Fibichova, Generála Svatoně, Dvořákova, Rašínova, Dráby, Klicperova, Hradecká (parkoviště u jídelny Karosy a.s.) ČTVRTEK ulice: Na Blahově, Brandlova, Riegrova, Jeronýmova, Chelčického, Jiráskova, 9. května, Na Karlově, Zedníčkova, Čs. Armády, Erbenova, Husova, Javornického, Kpt. Poplera, Českých Bratří, Fibichova, Prokopa Velikého, Palackého, Čapkovská, Škrétova, Pivovarská, Hálkova, Třebízského, Žerotínova, Dráby, U plovárny, Cukrovarská, Jožky Svobody, Krátká, Družstevní, Jablonského nám., nám. T.G.Masaryka, Hradecká, Cihlářská, Zimní, Jarní PÁTEK ulice: Bednářova, kpt. Jaroše, Jirečkova, Zahradní, Lipová, Tolstého, Slatinská, Puškinova, Wirthova, Luční, Roháčova, Presslova, VPrůhonech , Čelakovského, Tisovská, Choceňská, Tylova, U Stadionu, Máchova, Větrná, VBřízkách, Gogolova, Dostojevského, kpt. Nálepky, Na Stráni, Sportovní, B. Korábové, Gen. Svatoně, SNP, Weinfurtherova, Slatinská, Vinice, Vanice, Lhůta, Knířov