Vyhláška č. 3/2005 o systému nakládání s odpadem

Město Vysoké Mýto Obecně závazná vyhláška č.  3/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o systému nakládání s odpadem) Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne  15.06.2005 usnesením č.108/05 usneslo vydat podle ustanovení  § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Působnost vyhlášky 1.Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Vysokého Mýta tj.; na katastrálních územích Vysoké Mýto, Brteč, Domoradice, Lhůta u Vysokého Mýta, Svařeň, Vanice včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen systém města). Čl. 2 Závaznost vyhlášky Vyhláška je závazná pro: 1.      fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt 2.      fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 3.      právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, pokud při jejich činnosti vznikají odpady zařazené podle Katalogu odpadů1 jako odpady podobné komunálnímu a využívají systém města na základě písemné smlouvy s městem, která obsahuje výši sjednané ceny za tuto službu. Čl. 3 Základní pojmy 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech. 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 3. Odpadem podobným komunálnímu odpadu se rozumí odpad podobného složení jako komunální odpad vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 4. Nakládání s odpady je  jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 5.  Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 6.  Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění. 7. Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. Čl. 4 Oprávněná osoba Pro systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Vysokého Mýta jsou oprávněnou osobou Technické služby Vysoké Mýto. NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Čl. 5 Odděleně shromažďované složky komunálního odpadu 1.   Ve městě Vysokém Mýtě se z komunálního odpadu třídí tyto druhy odpadů: -          papír a kartony (staré noviny, časopisy, obalový papír, krabice) -          sklo -          plasty -          železný šrot -          hliník -          biologicky rozložitelný odpad ( odpad ze zahrádek…) -          pneumatiky -          dřevo, větve, vánoční stromky -          objemný odpad (starý nábytek, koberce…) -          tetrapak krabice (nápojové kartony) – vypláchnuté a tyto druhy nebezpečných odpadů: -          baterie a akumulátory (suché články jako tužkové baterie, monočlánky apod., NiCd „knoflíkové“, olověné akumulátory) -          staré nátěrové hmoty, obaly od barev -          upotřebené olejové filtry -          hadry znečištěné olejovými látkami -          televizory -          ledničky -          zářivky, výbojky a ostatní odpad s obsahem rtuti -          použité oleje. 2.  Dvakrát do roka proběhne na sběrných dvorech sběr nebezpečných odpadů, které nejsou výše uvedeny (např. pesticidy, chemikálie, léky…). Termín sběru nebezpečných odpadů bude oznámen zvláštními plakáty. Čl. 6 Místa určená pro odkládání odpadu 1. Sběrné nádoby o objemu 110 l (popelnice), 1100 l (kontejnery) umístěné na stálých sběrných místech příslušných k obytným nemovitostem slouží k shromažďování směsného komunálního odpadu, z kterého byly vytříděny složky uvedené v čl. 5. 2. Barevné kontejnery na vytříděné složky komunálního odpadu: papír, sklo, plasty jsou rozmístěny na území města  dle přílohy č. 1. 3. Sběrné dvory slouží k shromažďování odpadů uvedených v čl. 5. Dvakrát do roka proběhne na sběrných dvorech sběr nebezpečných odpadů, které nejsou uvedeny v čl. 5 (pesticidy, chemikálie, léky…) a tento sběr bude oznámen zvláštními plakáty. Umístění sběrných dvorů a otvírací doba je uvedena v příloze č. 2. 4. Nádoby na baterie (suché články – monočlánky, tužkové baterie, knoflíkové baterie) jsou umístěny ve vybraných obchodech dle přílohy č. 3. 5. Odpadkové koše rozmístěné na území města slouží výhradně jen k shromažďování drobného odpadu, např.: obalů od nanuků, bonbónů, občerstvení. 6. Velkoobjemové kontejnery v částech obce - Brteč, Domoradice, Lhůta, Svařeň, Svařeň-Sítinka, Vanice, Vrcha slouží výhradně k shromažďování směsného komunálního odpadu. 7. Na základě oznámení zvláštními plakáty bude zajištěn svoz: a) železa (dvakrát do roka) b) papíru a tetrapakových krabic první sobotu v sudém měsíci ze svozových stanovišť sběrných nádob c) nebezpečných odpadů dle čl. 5 odst. 2 (dvakrát do roka). 8. Svozová stanoviště sběrných nádob slouží v době vegetačního klidu (říjen – duben) k soustřeďování větví, keřovin, vánočních stromků. Místa pro odkládání papíru, skla, kovů  jsou také zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu na území města Vysokého Mýta provozovaná právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění (Sběrné suroviny). Čl. 7 Povinnosti  osob vymezených dle čl. 2 vyhlášky Osoby uvedené v čl. 2 jsou povinny: 1.      komunální odpad třídit dle systému města na složky uvedené v čl. 5. a odkládat na místa k tomu určená dle čl.6, 2.      odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné odpady a předávat je v určenou dobu na městem určená místa, přitom jsou povinny počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí, 3.      počínat si tak, aby svým jednáním neznemožnily provedení pravidelného svozu odpadů nebo nezpůsobily narušení systému, 4.      ukládat komunální odpad do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával, 5.      přistavovat sběrné nádoby v den svozu (viz. příloha č. 4) na místa, ze kterých je možné vyprazdňování. Pro  osoby  dle  čl. 2 v částech obce Domoradice, Svařeň, Vrcha neplatí bod. 5 tohoto článku. Čl. 8 Povinnosti oprávněné osoby Oprávněná osoba zajistí: 1.      provádění svozu směsného komunálního odpadu 1 x za týden po celý rok dle svozového plánu uvedeného v příloze č. 4, 2.      náhradní svoz do 48 hodin v případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídaných okolností, 3.      úklid v místě vyprazdňování sběrných nádob a kontejnerů, pokud dojde ke znečištění při vyprazdňování, 4.      svoz vytříděného papíru, skla, plastů, 5.      v částech obce Brteč, Domoradice, Lhůta, Svařeň, Svařeň – Sítinka, Vanice, Vrcha přistavení, následné odvezení velkoobjemového kontejneru a odstranění odpadu, 6.      sběr a svoz vytříděných složek komunálního odpadu, který byl oznámen zvláštními plakáty (papír, tetrapak krabice, železo, nebezpečné odpady), 7.      v době vegetačního klidu štěpkování keřovin, větví, vánočních stromků, 8.      provoz sběrných dvorů dle otvírací doby uvedené v příloze č. 2. Čl. 9 Nakládání se stavebním odpadem Osoby uvedené v čl.2, které produkují stavební odpad jsou povinny: a)      oddělovat ze stavebního odpadu nebezpečné odpady, s odděleně shromážděnými nebezpečnými odpady dále nakládat podle zvláštních předpisů2, b)      ukládat stavební odpad do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provozující stavební činnost na základě živnostenského oprávnění3, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo ke zneškodnění, c)      zajistit vyvážení naplněných kontejnerů bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienického dopadu na prostředí ve městě, d)      neukládat beton, cihly, asfalt bez dehtu, keramiku, kameny v množství vyšším než 200 kg  do příslušných kontejnerů na sběrných dvorech, e)      beton, cihly, asfalt bez dehtu, keramiku, kameny v množství vyšším než 200 kg předat        osobě vlastnící příslušné oprávnění4 . Čl. 10 Kontrolní činnost Kontrolní činnost, zda osoby uvedené v čl. 2 se zbavují odpadu v souladu se zákonem o odpadech a touto vyhláškou, provádí Městský úřad Vysoké Mýto a Městská policie. Čl. 12 Sankce                         Porušení povinností stanovené touto vyhláškou lze postihovat jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 13 Závěrečná ustanovení 1. Zrušuje se vyhláška Městského zastupitelstva Vysokého Mýta č. 3/2001 ze dne 12.12.2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, včetně pozdějších změn. 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15.7.2005. Bohuslav Fencl starosta města Ing. Martin Krejza místostarosta města 1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 4) § 12 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 1 Stanoviště kontejnerů na separovaný sběr sklo plasty papír 1. ul. Palackého (Konzum) l ll l 2. ul. Sladovnická l l l 3. ul. Pivovarská (pí. Synková) l l l 4. ul. Štefánikova (Diskont) l ll l 5. ul. Na stráni (Limperka) l l l 6. ul. Lipová (autob. zastávka) l l l 7. ul. Litomyšlská (M-klub) l l l 8. ul. V Peklovcích l l l 9. ul. Kpt. Poplera (u mlýna) l l l 10. ul. U potoka l l l 11. ul. Pražská (prodejna Hejl) l l l 12. ul. Rokycanova (Potraviny) ll ll l 13. ul. 17. listopadu (prodejna) l ll l 14. ul. Ležáků l l l 15. ul. Čs. Bratří l l l 16. Tyršovo nám. (Sokolovna) l l l 17. ul. Tůmova (parkoviště) l l l 18. nám. T.G.Masaryka ll ll l 19. ul. Brandlova l l l 20. ul. Javornického - l - 21. Nám. Otmara Vaňorného (Gymnázium) - l l 22. ul. Rokycanova (ZŠ) - l - 23. ul. Mládežnická (ISŠT) - l - 24. ul. Husova (SOŠO a SOU) - l - 25. Penny market l l l 26. ul. Slov. nár. povstání - l - 27. ul. Plk. B. Kohouta - l - 28. Vysoké Mýto  – Vinice l l - 29. Brteč l l - 30. Domoradice l lll - 31. Knířov l l l 32. Lhůta l l l 33. Svařeň l l - 34. Vanice l l - Příloha č. 2 Umístění sběrných dvorů a otvírací doba: 1. ul. Kpt. Poplera (výjezd na Ústí nad Orlicí)      - pondělí, čtvrtek 2. ul. Gen. Svatoně (u kasáren)                          - úterý, pátek 3. ul. Průmyslová ( u Benziny)                           - středa, sobota otvírací doba: letní čas:          14.00 – 18.00 všední dny                           8:00 – 12:00 sobota zimní čas:         13:00 – 17:00 všední dny                           8:00 – 12:00 sobota Příloha č. 3 Nádoby na baterie (suché články – monočlánky, tužkové baterie, knoflíkové baterie) jsou umístěny ve vybraných prodejnách: - KBT elektronik, nám. Přemysla Otakara II 22/I - PALLAS – Elektro nám. Přemysla Otakara II 192/I - POTRAVINY Ludmila, Rokycanova 280/IV - KBT elektronik, P.Velikého 693/IV - KUCHYŇSKÉ ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ – pí. Kubová, Pražská 78/II Příloha č. 4 Rozpis svozu směsného komunálního odpadu - svozový plán TS PONDĚLÍ ulice: Pod Kasinem, Českých bratří, Rokycanova, Školní, Mládežnická, Žižkova, Odbojářská, V Zahrádkách, Talafusova, Větrná, 17. listopadu, Lidická, Vítězná, Slov. nár. povstání, náměstí Naděje, V Peklovcích, Sladovnická, Chmelová, Pivovarská, U Potoka, Plk. B. Kohouta ÚTERÝ ulice: Pražská, Komenského, Husova, Litomyšlská, Jeronýmova, Čermákova, Jiřího z Poděbrad, Masarykovo náměstí, Sladovnická, Jiráskova, Dobrovského, Slunečná, Rokycanova, Rašínova, Mánesova, Gen. Závady, Prokopa Velikého, Štefanikova, Denisova, Gen. Svatoně, Brteč STŘEDA ulice: Pražská, Talafusova, Zborovská, nám. Přemysla Otakara II., Vladislavova, Pod Nádražím, Vrchlického, B. Smetany, Průmyslová, Fügnerova, Purkyňova, Sladkovského, nám. Tyršovo, Šafaříkova, Kollárova, A.V.Šembery, Nerudova, Försterova, Andělská, Sv. Čecha, Hradecká, Kar. Světlé, Miličova, nám. Vaňorného, B. Němcové, Českých bratří, Cukrovarská, Tůmova, Jiráskova, Mánesova, Denisova, Klášterní, Husova, Bří Škorpilů, Prokopa Velikého, Střibříkova, Vraclavská,  Gen. Svatoně, Dvořákova, Rašínova, Dráby, Klicperova, Hradecká (parkoviště u jídelny Karosy a.s.) ČTVRTEK ulice: Na Blahově, Brandlova, Riegrova, Jeronýmova, Chelčického, Jiráskova, 9. května, Na Karlově, Zedníčkova, Čsl. armády, Erbenova, Husova, Javornického, Kpt. Poplera, Českých bratří, Fibichova,  Palackého, Čapkovská, Škrétova, Pivovarská, Hálkova, Třebízského, Žerotínova, U Plovárny, Cukrovarská, Jožky Svobody, Krátká, Družstevní, Jablonského nám., Masarykovo náměstí, Hradecká, Cihlářská, sídl.Průhony( Jarní, Letní, Podzimní, Zimní, Kopretinová), Tisovská, Valcha, Čápovna,Spálenec PÁTEK ulice: Bednářova, Kpt. Jaroše, Jirečkova, Zahradní, Lipová, Tolstého, Na Stráni, Na Kopci, Puškinova, Wirthova, Luční, Roháčova, Presslova, V Průhonech , Čelakovského,  Choceňská, Tylova, U Stadionu, Máchova, Větrná, V Břízkách, Gogolova, Dostojevského, Jana Nálepky, Na Stráni, Sportovní, B.Korábové, Gen. Svatoně, Slov. nár. povstání, Weinfurtherova, Vinice, Vanice, Lhůta, Knířov, Domoradice