Vyhláška č. 5/2004, kterou se mění vyhláška 4/99 o fondu oprav

Město Vysoké Mýto Obecně závazná vyhláška č. 5/2004, kterou se mění vyhláška č. 4/99 o vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ve znění vyhlášky č. 1/2003 Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 15.12.2004 usnesením č. 193/04 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. I Vyhláška č. 4/99 o vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ve znění vyhlášky č. 1/2003, se mění takto: 1. V článku 5 odst. 2 první věta zní: „(2) Žadatelem o úvěr může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu na území města nebo společenství vlastníků jednotek 2.“ 2. V článku 5 odst. 2 písm. b) zní: „b. zřízení plynového nebo elektrického vytápění nebo vytápění z obnovitelných zdrojů náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy,“ 3. V čl. 7 odst. 6 zní: „(6) O konečném výběru žadatelů a výši poskytnutých úvěrů rozhodne svým usnesením zastupitelstvo města. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smlouvy o úvěru. Proti usnesení zastupitelstva města se není možno odvolat.“ Čl. II Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2005. Bohuslav Fencl starosta města Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza místostarosta města Vysokého Mýta