Vyhláška č. 5/2006 o zabezpečení veřejného pořádku a o udržování čistoty

Obecně závazná vyhláška č. 5/2006,

o zabezpečení veřejného pořádku a o udržování čistoty veřejných
prostranství na území města Vysokého Mýta
 
Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne
18.10.2006 usnesením č. 163/06 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), c)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Článek 1
Předmět úpravy
Tato obecně závazná vyhláška upravuje základní povinnosti
občanů města Vysokého Mýta          (dále
jen „město“), právnických osob, fyzických osob podnikajících, které mají sídlo
nebo místo podnikání nebo provozují svoji podnikatelskou činnost na území
města, a dalších osob k zabezpečení veřejného pořádku a k zajištění
udržování čistoty ulic a veřejného prostranství, k ochraně životního
prostředí a veřejné zeleně a při užívání zařízení města sloužících potřebám
veřejnosti.  
 
Článek 2
Vymezení
základních pojmů
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
1.
Veřejným prostranstvím prostranství ve smyslu § 34
zákona o obcích. Plochy veřejných prostranství na území města, na které se
vztahuje tato obecně závazná vyhláška jsou vymezeny v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky,
2. zařízením města sloužícím potřebám veřejnosti (dále jen
„zařízení města“) zařízení    ve
vlastnictví města, popř. právnické osoby zřízené nebo založené městem, tzn.
zejména všechny čekárny veřejné linkové osobní dopravy (autobusové přístřešky),
veřejná WC, altánky v parcích, lavičky, výlepové plochy, odpadkové koše a
kontejnery, informační a naučné tabule, místní rozhlas, zabezpečovací kamerový
systém, pítka, fontány, kašny, pískoviště, hrací prvky pro děti (houpačky,
prolézačky, kolotoče a obdobná zařízení), dětská hřiště včetně kompletního
vybavení, veřejná sportoviště včetně vybavení, stojany na kola a veřejné
osvětlení, které není příslušenstvím místních komunikací, tj. umístěné zejména
v parcích,
3. veřejnou zelení soubor sadovnických prvků přirozených
nebo člověkem uspořádaných podle sadovnických a estetických zásad do celků,
které utvářejí nebo doplňují dané prostředí. Tímto se rozumí ucelené výsadby
stromů, keřů a květin, trávníkové plochy, jednotlivé stromy, keře, květiny,
zeleň v okolí vodních toků a ploch, uliční, sídlištní, funkční (tj.
okrasná, ovocná nebo izolační) a rekreační zeleň, květinová výsadba
v záhonech nebo nádobách (květináčích),  
 
Článek 3
Noční klid
Stanovuje se, že noční klid je doba
od 22.00 do 6.00 hod. následujícího dne.      
 
Článek 4
Udržování čistoty
ulic a jiných veřejných prostranství
K zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství je na veřejných
prostranstvích  zakázáno vylepovat a
rozmísťovat plakáty, letáky, reklamní nebo propagační prostředky nebo  jakékoliv jiné tiskoviny na věc nebo věci ve
vlastnictví města Vysokého Mýta.  
 
Článek 5
Ochrana veřejné
zeleně
1.
Veřejnou zeleň v majetku města Vysokého Mýta lze
užívat pouze způsobem odpovídajícím jejímu účelu a stavu. Na plochách veřejné
zeleně v majetku města Vysokého Mýta je 
zakázáno:
a)     
přemísťovat nádoby s mobilní zelení (květináče)
nebo jakkoliv s nimi jinak manipulovat,
b)     
umísťovat na plochy veřejné zeleně materiál nebo zařízení
nesloužící k údržbě veřejné zeleně,
c)     
vstupovat do ohrazených ploch nebo prostorů označených
značkou nebo tabulkou zakazující vstup, 
d)     
stanovat nebo nocovat,
e)     
stát, zastavovat, zajíždět, jezdit vozidly nebo je
parkovat na plochách veřejné zeleně. Zakazuje se na těchto plochách jízda na
jízdním kole a na zvířeti. To neplatí pro vozidla zajišťující údržbu veřejné
zeleně.
2.  Na plochách veřejné zeleně v majetku
města je zakázáno provádět vlastní výsadbu     bez   souhlasu odboru životního prostředí Městského
úřadu Vysokého Mýto.
 
 
Článek 6
Užívání zařízení města
Zařízení
města  lze užívat pouze způsobem
odpovídajícím jejich účelu a stavu. Zakazuje se:
a)
přemísťovat lavičky, odpadkové koše, hrací prvky pro
děti a další přemístitelná zařízení města na jiná místa, než kde byly umístěny,
b) vylepovat plakáty, letáky, reklamní nebo propagační
prostředky a jakékoliv jiné tiskoviny na výlepové plochy města bez jeho
souhlasu.
 
Článek 7
Sankce
Porušení povinností stanovených
touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle zvláštních právních
předpisů.
 
Článek 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška
nabývá účinnosti 05.11.2006.    
 

 Ing.
Martin Krejza, v.r.
 Bohuslav Fencl, v.r.
 místostarosta města
Vysokého Mýta
 starosta města Vysokého Mýta