Vyhláška č. 6/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol

Obecně závazná vyhláška č.  6/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Vysokým Mýtem Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 14.12.2005 usnesením č. 157/05 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): Čl. 1 Školské obvody základních škol zřízených městem Vysokým Mýtem se stanovují takto: a)   školský obvod Základní školy Vysoké Mýto, Javornického 2, okres Ústí nad Orlicítvoří       část území města nacházející se vlevo od silnice I/35 při pohledu od Hradce Králové a část města Domoradice, b)      školský obvod Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova 317, okres Ústí nad Orlicítvoří část území města nacházející se vpravo od silnice I/35 při pohledu od Hradce Králové, c)   školský obvod Základní školy Vysoké Mýto, Knířov 11, okres Ústí nad Orlicí tvoří       části města: Brteč, Knířov, Lhůta, Svařeň a Vanice. Grafické vyznačení jednotlivých školských obvodů je zakresleno v příloze č. 1 této vyhlášky, která obsahuje tři listy mapy čísel popisných města Vysokého Mýta. (příloha je vzhledem ke svému rozsahu  3x arch A1 uložena na odboru právním MěÚ) Čl. 2 (1)       Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (2)       Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Čl. 3 Závěrečná ustanovení  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006. Ing. Martin Krejza, v.r.                                      Bohuslav Fencl, v.r.     místostarosta                                                   starosta