Vyhláška č. 7/2005, kterou se mění vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se mění vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášek č. 1/2002, 5/2003 a 4/2004. Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne  14.12.2005 usnesením č. 158/05 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 a  84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. I Vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášek č. 1/2002, 5/2003 a 4/2004 se mění takto: V článku 3 odst. 1 zní:        „(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 420,- Kč a je tvořena a)         z částky 184,- Kč za kalendářní rok a b)         z částky 236,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 2.986.000,- Kč a byly rozúčtovány tak, že tato částka byla vydělena počtem všech předpokládaných poplatníků dle čl. 2 této vyhlášky, což je počet ve výši 12 649.“             Čl. II             Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2006. Bohuslav Fencl, v.r. starosta města Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza, v.r.                                       místostarosta města Vysokého Mýta