Vyhláška č. 9/2006, kterou se mění vyhláška č 3/2003 o místním poplatku ze vstupného

Město
Vysoké Mýto  
 
Obecně závazná vyhláška č. 9/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. č. 3/2003,  o
místním poplatku ze vstupného ve znění vyhlášky č. 2/2004
 
 
Zastupitelstvo města Vysokého
Mýta se na svém zasedání dne 13. prosince 2006 usnesením č. 196/06 usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a
84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,  tuto obecně
závaznou vyhlášku:
 
 
 
Čl. I
Obecně
závazná vyhláška č. 3/2003, o místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky
č 2/2004, se mění a doplňuje takto:   V čl. 7 odst. 2 se
slova „odboru, školství, kultury a
cestovního ruchu
“ nahrazují slovy „odboru
vnitřních věcí
“.    
 
Čl.
II

Účinnost  
Tato obecně závazná
vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
 
 
 
 Ing.
František Jiraský, v.r.
 Ing.
Martin Krejza, v.r.
 místostarosta  starosta