Nahrazované správní úkony

Jednotné environmentální stanovisko (JES) nahrazuje správní úkony (zvané též „akty“) podle následujících zákonů: 

 • Zákon o ochraně přírody a krajiny z. č. 114/1992 Sb.
 • Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu z. č. 334/1992 Sb.
 • Lesní zákon z. č. 289/1995 Sb.
 • Vodní zákon z. č. 254/2001 Sb.
 • Zákon o o odpadech z. č. 541/2020 Sb.
 • Zákon o pohřebnictví z. č. 256/2001 Sb.

Zákon o ochraně přírody a krajiny

 • souhlas se zásahem, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce (§ 4 odst. 2)
 • uložení zajištění a použití prostředků k zabránění zbytečnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů (§ 5 odst. 3)
 • stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků (§ 5b odst. 1)
 • povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1, včetně uložení náhradní výsadby (§ 9 odst. 1)
 • souhlas se zásahem do krajinného rázu (§ 12 odst. 2)
 • souhlas k povolování nebo provádění staveb, změně způsobu využití pozemků, terénním úpravám, změnám vodního režimu pozemků nebo k nakládání s vodami, k použití chemických prostředků a ke změnám druhu pozemku (§ 37 odst. 2)
 • souhlas s provedením činností a zásahů v ochranném pásmu památného stromu (§ 46 odst. 3)
 • povolení výjimky ze zákazu u památných stromů (§ 56 odst. 1) 
 • souhlas se zřízením nebo zrušením veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území (§ 63 odst. 1)

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

 • souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely (§ 9 odst. 1)
 • souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu (§ 2)
 • souhlas k realizaci záměru agrovoltaické výroby elektřiny (§ 8a odst. 2)
 • souhlas k realizaci rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže nebo opatření potřebných k zajišťování zemědělské výroby (§ 8b odst. 1)

Zda je pozemek součástí ZPF, lze zjistit v nahlížení do katastru nemovitostí.

Lesní zákon

 • souhlas s dělením lesních pozemků (§ 12 odst. 3)
 • souhlas s dotčením zájmů chráněných lesním zákonem (§ 14 odst. 2) – tj. dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a/nebo dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa
 • rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a stanovení poplatku (§ 16)

Zda je pozemek určený k plnění funkce lesa (PUPFL), lze zjistit v nahlížení do katastru nemovitostí.

Vodní zákon

 • souhlas ke stavbám, zařízením a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 zákona)
 • stanovisko k řízení vedeným podle zákona o ochraně přírody a krajiny, horního zákona nebo zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (§ 104 odst. 3)

Zda se na pozemku nachází koryto vodního toku nebo ochranné pásmo vodního zdroje, lze zjistit v nahlížení do katastru nemovitostí (kategorie způsobu využití, resp. způsobu ochrany).

Zákon o odpadech

 • závazné stanovisko k terénním úpravám (§ 146 odst. 3 písm. a)
 • závazné stanovisko k odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a) 
 • vyjádření ke změně dokončené stavby (§ 146 odst. 3 písm. b)
 • vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady (§ 146 odst. 3 písm. c) s odkazem na přílohu č. 3 tohoto zákona)

Zákon o pohřebnictví

 • stanovisko ke zřízení veřejného pohřebiště z hlediska ochrany podzemních vod (§ 17 odst. 2).