Terénní programy

Město Vysoké Mýto, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Sídlo: B. Smetany 92, Vysoké Mýto, PSČ 566 01

druh sociální služby: TERÉNNÍ  PROGRAMY
Město Vysoké Mýto zajišťuje od počátku roku 2013 pomoc obyvatelům vyloučených romských lokalit prostřednictvím  sociální služby – terénní programy, která je financována z finančních prostředků Pardubického kraje a z rozpočtu města Vysokého Mýta.

V jakých oblastech je pomoc zajišťována?

BYDLENÍ
pomoc při udržení stávajícího bydlení, pomoc s hledáním náhradního bydlení, poradenství v oblasti nájemních smluv apod.

FINANCE
poradenství týkající se půjček a vysvětlení možných rizik, podpora při správném hospodaření s financemi, sestavení domácího rozpočtu, pomoc při řešení dluhů a exekucí – doporučení na specializovaná místa, pomoc při podání návrhu na oddlužení, poradenství v oblasti spotřebitelských smluv, pomoc při komunikaci s věřiteli, spolupráce při domluvě splátkového kalendáře. Poskytnutí informací o sociálních dávkách, pomoc při řešení hmotné nouze

ZAMĚSTNANOST
podpora při vyhledávání zaměstnání a při uplatnění na trhu práce, pomoc při vyplňování formulářů, pomoc při sepisování životopisů, doprovod při jednání na úřad práce a na jednání se zaměstnavateli, nácvik vhodného chování při jednání se zaměstnavatelem, podpora pravidelné docházky do zaměstnání

JEDNÁNÍ  NA  ÚŘADECH  A S DALŠÍMI INSTITUCEMI
pomoc při komunikaci a jednání na úřadech, doprovod při jednání na úřadech, nácvik vhodného chování při jednání na úřadech, nácvik telefonování při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při zprostředkování sociálních dávek, pomoc při vyplnění žádostí o dávky, poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, pomoc při vyřizování občanství a osobních dokladů, pomoc s listinami, formuláři, úředními dopisy

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE DRUHÉ  OSOBY
poradenství a pomoc v oblasti zajištění péče druhými osobami – např. máte blízkou osobu v LDN a nevíte, jak zajistit péči po propuštění, nácvik jak pečovat o druhou osobu, poradenství při úpravě bydlení osoby s omezenou hybností, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, poradenství při výběru a zprostředkování vhodné sociální služby

VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVA DĚTÍ
poradenství při výchově dětí, podpora pravidelné školní docházky, pomoc při mimoškolní přípravě dětí, pomoc při komunikaci se školami, podpora smysluplného trávení volného času

POMOC PŘI  ŘEŠENÍ  DALŠÍCH SITUACÍ
v kompetenci sociálního pracovníka

Sociální služba respektuje Vaše soukromí, právo na osobní svobodu a svobodu pohybu, poskytuje podporu a pomoc diskrétně bez rozdílu pohlaví, rodinného stavu, národnosti, sociálního postavení, náboženského vyznání či sexuální orientace. Nabídne možnosti řešení situace a respektuje klientovo rozhodnutí. Spolupráce může být nezávazná, anonymní, kdykoliv může být bez udání důvodu ukončena. Sociální služba podporuje samostatnost a schopnosti, přistupuje ke každému individuálně a je pro klienta partnerem. Dodržuje mlčenlivost a osobní údaje předává jen se souhlasem.

Místní působnost: Vysoké Mýto

Sídlo odboru: Jiráskova 179, Vysoké Mýto

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje poskytování sociálních služeb v terénu – terénní programy ve vyloučených lokalitách:
Husova 156, 856. 858
Čapkovská 171
Pražská 80, Tyršovo nám. 228, Fibichova 205

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví: Bc. Ludmila Abrahamová
Tel: 465 424 218
e-mail: ludmila.abrahamova@vysoke-myto.cz
www: vysoke-myto.cz

Terénní pracovník: Jana Hurychová
Mobil: 773 796 232
e-mail: jana.hurychova@vysoke-myto.cz

Poslání poskytovatele:
Posláním sociální služby terénní programy je aktivní vyhledávání a kontaktování cílové skupiny v jejich přirozeném prostředí a poskytování informací a podpory tak, aby dokázali řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

Dlouhodobý cíl poskytovatele:
Aktivní vyhledávání a oslovování potenciálních klientů žijících v sociálním vyloučení, jejich podpora, motivace a pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací, zejména v jejich přirozeném prostředí.
Termín: průběžně

Vyhodnocení: počty klientů, kterým byla poskytnuta podpora a řešena sociální situace

Cílová skupina:

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Zaměření služby je na jednotlivce, kteří nekontaktují instituce, nevědí, že takové služby existují, nemají důvěru v instituce, obavy ze stigmatizace a posměchu okolí, neumí dostatečně komunikovat. Mají špatné zkušenosti z předchozího kontaktu s institucemi, domnívají se, že mají problémy jež nejde řešit, že jsou příliš rozsáhlé. Sami necítí potřebu něco řešit, ale jsou nežádoucí pro společnost.

Klienti v jednotlivých cílových skupinách musí mít bydliště ve Vysokém Mýtě.
Klienti mají zájem o poskytnutí podpory.
Sociální služba je poskytována zdarma.

Sociální služba je poskytována denně od 7:00 do 15:30 hod formou terénní práce.

Provozní doba kontaktního centra v Husově ulici:
Pondělí   12:30 – 14:30
Středa    12:30 – 14:30

Kapacita poskytované terénní sociální služby:
Kapacita terénní služby je 80 klientů.

Odmítnutí zájemce o službu
Specifikuje §91 odst. 3 zákona o sociálních službách. Jedná se o tyto situace:
– neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
– nemáme dostatečnou kapacitu

V případě odmítnutí zájemce o službu se snažíme zájemci být nápomocní  a poradit mu, na koho se případně se svým požadavkem obrátit. O situaci, kdy jsme nuceni zájemce z uvedených důvodů odmítnout, sepisujeme záznam

Informace k poskytování sociální služby terénní programy pro národnostní menšiny

Sociální službu Město Vysoké Mýto zajišťuje od 1. 6. 2014 na základě pověření Pardubického kraje o poskytování terénních sociálních služeb  zaměřené na cílovou skupinu obyvatelů vyloučených romských lokalit. Tato sociální služba má  za pomoci  terénního  pracovníka podpořit sociální integraci obyvatel vyloučených lokalit do společnosti a na trh práce a napomáhat obyvatelům těchto lokalit plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.  Kapacita služby je 80 klientů.