Změny v třídění odpadů ve Vysokém Mýtě

Vodpadovém hospodářství veVysokém Mýtě nastanou vroce 2021 zásadní změny, které sebudou týkatvšech obyvatel. Jejich důvodem jsou legislativní změny, které se chystají.Vsoučasné době je vPoslanecké sněmovně keschválení nový zákon oodpadech, který klade zásadní důraz nadůkladnější třídění odpadů. „Čím dříve začneme apodaří se nám snížit množství odpadů vyvážených naskládku, tím to bude lepší pro nás pro všechny,“ řekl starosta František Jiraský.

V roce 2016 město zahájilo pilotní projekt Zkvalitnění nakládání s odpady ve Vysokém Mýtě, na který získalo peníze z Operačního programu Životní prostředí. Podle projektu byl ve vybraných lokalitách se zástavbou rodinných domů a v místních částech Lhůta a Knířov zaveden systém třídění od prahu domu. V dalších letech se pilotní projekt rozšířil na Limperky a Vinice. Domácnosti z těchto lokalit, které měly zájem, získaly do výpůjčky nádoby na třídění plastu a papíru, do kterých můžou doma třídit tyto komodity. Zároveň s tím se v těchto místech snížila frekvence svozu komunálního odpadu. Ten se už nevyváží každý týden, ale jednou za 14 dní. Kdo se do třídění od prahu domu nezapojil, ten využívá současný systém a vytříděný odpad odnáší na veřejná sběrná místa. 

Od roku 2021 bude nový systém svozu komunálního odpadu rozšířen na celé město. Na rozšíření systému třídění od prahu domu město získalo dotaci téměř 1,6 milionů korun. Každá domácnost, kde je někdo přihlášen k trvalému pobytu ve Vysokém Mýtě a bydlí v rodinném domě, si bude moci vyzvednout nádobu na třídění plastu a papíru. Zlepšení třídění odpadů se očekává i od obyvatel bytových domů. Komunální odpad se bude svážet jedenkrát za 14 dní a frekvence svozu vytříděného odpadu, jako je papír a plast, se naopak zvýší. 

Je několik důvodů, proč město přistoupilo ke změně v odpadovém hospodářství. „Jednak chceme šetřit životní prostředí a jednak nás k tomu tlačí i evropská legislativa, která do českých zákonů prosazuje omezení ukládání odpadů na skládky. To se promítne i do podstatně vyšších poplatků za ukládání odpadů. Je tedy v našem společném zájmu, abychom třídili ještě lépe než dosud,“ řekl starosta. 

Harmonogram:

Občané bydlící v rodinných domech:

1. Od 1. 1. 2021 budou nádoby na komunální odpad povinně označeny samolepkou. 

Samolepku lze získat také na základě žádosti, kterou najdete mezi formuláři odboru životního prostředí. Vyplněnou žádost zašlete na adresu městského úřadu poštou nebo elektronicky.

2. Od 1. 1. 2021 budou vyvezeny pouze nádoby označené samolepkou.

3. Domácnosti v rodinných domech, které mají zájem o nádoby (140 l, 240 l) na třídění plastu, papíru nebo bioodpadu a dosud je nemají, si je mohou vyzvednout na sběrném dvoře Průmyslová, kde s nimi bude sepsána smlouva o bezplatném zapůjčení. 

4. Od 1. 4. 2021 bude změněna frekvence svozu komunálních odpadů. Svoz komunálních odpadů bude po celém městě probíhat ve čtrnáctidenním intervalu podle nového harmonogramu.

Vyvezena bude nádoba, která nebude obsahovat vytříditelný obsah.

5. Od 1. 7. 2021 budou samolepky nahrazeny čipy. Čipování plastových nádob zaplatí město. Za očipování plechové nádoby, které je nákladnější, občané doplatí 100 Kč. Čipování provede a doplatek vybere svozová firma.

6. Každé domácnosti bude očipována nádoba podle počtu trvale hlášených osob v domácnosti: 120 l / 1–4 osoby, 240 l / 5–8 osob…

Požadavek na případné zvýšení velikosti nádoby na komunální odpad posoudí odbor životního prostředí na základě zdůvodněné písemné žádosti. Důvodem může být např. používání plen.

7. Od 1. 7. 2021 bude vyvezena pouze očipovaná nádoba, která bude obsahovat jen zbytkový odpad.

8. Plechová nádoba je z dlouhodobého hlediska nevyhovující, proto Železářství VIVI, Techcentrum J+J s. r. o. a EKOLA České Libchavy s. r. o. nabídnou občanům novou plastovou nádobu za zvýhodněnou cenu 787 Kč/120 l nebo 1065 Kč/240 l (velikost nádoby volte dle bodu č. 6). Zvýhodněná nabídka platí do 31. 3. 2021.

Informační leták pro domácnosti v rodinných domech 

Žádost o samolepku na nádobu na komunální odpad pro jednu domácnost

 

Občané bydlící v bytových domech:

1. Od 1. 4. 2021 bude změněna frekvence svozu komunálních odpadů. Svoz komunálních odpadů bude po celém městě probíhat ve čtrnáctidenním intervalu podle nového harmonogramu.

2. Od 1. 4. 2021 bude vyvezena pouze nádoba, která nebude obsahovat vytříditelný odpad – plast, papír, sklo, bio, kovy, oděvy, elektro, nebezpečné odpady, stavební odpady apod.

3. Od 1. 1. 2021 budou nádoby na komunální odpad povinně označeny samolepkou. 

4. Od 1. 1. 2021 budou vyvezeny pouze nádoby označené samolepkou.

Informační leták pro domácnosti v bytových domech