Správní poplatky při schvalování technické způsobilosti

1. Schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
5 000 Kč
2. Schválení typu samostatného technického celku vozidla podle mezinárodní
smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti
5 000 Kč
3. Schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, nejde-li
o schválení podle bodu 1 nebo 2
2 000 Kč
4. Schválení typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla1 000 Kč
5. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla nebo samostatného technického
celku vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
2 500 Kč
6. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu samostatného technického celku vozidla
podle mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti
2 500 Kč
7. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla nebo samostatného technického
celku vozidla, nejde-li o změnu schválení podle bodu 5 nebo 6
1 000 Kč
8. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu systému vozidla nebo konstrukční části
vozidla
500 Kč
9. Schválení hromadné přestavby vozidla2 000 Kč
10. Schválení technické způsobilosti výbavy vozidla2 000 Kč
11. Vydání rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti výbavy vozidla1 000 Kč
12. Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla3 000 Kč
13. Schválení přestavby vozidla1 000 Kč
14. Povolení výjimky z technických požadavků, které musí vozidlo splňovat1 000 Kč
15. Schválení typu motoru nebo rodiny motorů určených k zabudování do
nesilničních mobilních strojů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
2 500 Kč
16. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu motoru nebo rodiny motorů
určených k zabudování do nesilničních mobilních strojů podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie
1 250 Kč

Osvobození od poplatku podle bodu 13 této položky je osvobozen držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo držitel obdobného dokladu vydaného jiným členským státem Evropské unie.