Vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení z provozu a zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla (dříve tzv. depozit)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

na základě písemné žádosti osoby, která je zapsána v registru silničních vozidel jako vlastník vozidla, nebo na základě rozhodnutí správního orgánu

Podmínky a postup řešení:

Vyřazení se provede na základě písemné žádosti vlastníka silničního vozidla.

Zastoupení na základě plné moci – nevyžaduje se úředně ověřený podpis vlastníka při zastoupení jinou osobou.

Trvá-li vyřazení déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit úřadu adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Od oznamovací povinnosti je zproštěn vlastník, kterému bylo vozidlo odcizeno.

Při vyřazení nezaniká technická způsobilost vozidla ani nekončí platnost technického průkazu. Vozidlo lze kdykoliv po splnění zákonných podmínek opět provozovat.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

písemná žádost je podána osobně na odboru dopravních a správních agend

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • technický průkaz vozidla (bude do něho proveden zápis o vyřazení) a osvědčení o registraci vozidla (zůstane uloženo na úřadě)
  • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou (zůstanou uloženy na úřadě)
  • platný doklad totožnosti
  • ukončení vyřazení – předkládá se doklad o pojištění

Formuláře:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru dopravních a správních agend, nebo vytisknout přiložený vzor formuláře žádosti.

Správní a jiné poplatky:

200 Kč, v ostatních případech se poplatek nevybírá

Lhůty pro vyřízení:

– jedná-li se o skutečnost dle bodu 3 písm. b), běží lhůta 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení vozidla obecním úřadem obce s rozšířenou působností

– jedná-li se o skutečnost dle bodu 3 písm. c), požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu po převzetí policejního protokolu o odcizení