1. 2. 2018 Informace o implementaci Nařízení EP o ochraně osobních údajů

Žádost:

1. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR?

2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů?

3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:

a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.

4. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak:

a. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro příspěvkové organizace, zřízené vaší obcí?

5. V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace (příp. i vámi zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, pak:

a. Kdo je dodavatelem těchto služeb?

b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky?

c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány?

d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší organizaci poskytovány.

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace.

Ad 1) Město Vysoké Mýto postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se současnou platnou legislativou. Zároveň v současné době probíhá intenzívní příprava ke sladění stávajících postupů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Výchozí stav byl zdokumentován v Analýze výchozího stavu bezpečnosti informací pro město Vysoké Mýto zpracované v květnu 2017. Analýza obsahuje doporučení, na jejichž provedení pracujeme.  

Ad 2) Město Vysoké Mýto neschválilo ani nezadalo žádné zadávací řízení veřejné zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Na část otázky týkající se budoucích rozhodnutí města Vysokého Mýta vydal Městský úřad Vysoké Mýto jako povinný subjekt Rozhodnutí o částečném odmítnutí, protože požadovaná informace týkající se budoucích rozhodnutí města Vysokého Mýta neexistuje a povinný subjekt nemá právní povinnost ji mít. Podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, kterými povinný subjekt v danou chvíli disponuje, tzn. k informacím reálně existujícím. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Ad 3) až 5) Odpověď bezpředmětná.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 15. 2. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky