1. 4. 2015 - Informace o projektech Botanická zahrada a Stezka Botanickou zahradou

Žádost:

1) Kdy a z jakého důvodu byla do zmařených investic převedena investiční akce „Botanická zahrada“ podle projektu arch. Sendlera? Žádám o doložení příslušnými usneseními a podklady k rozhodnutí.

 

2) Kolik finančních prostředků celkem vydal MěÚ V. Mýto na projekt „Botanická zahrada“ arch. Sendlera a na další práce spojené s tímto projektem? Žádám o vyčíslení jednotlivých položek.

 

3) Kolik finančních prostředků celkem vydal MěÚ V. Myto na nový projekt „Stezka V. Mýto“ od f. MDS a na další práce spojené s tímto projektem. Žádám o vyčíslení jednotlivých položek.

 

4) Kolik finančních prostředků celkem vydal MěÚ V. Mýto, příp. další městské organizace (Technické služby ap.) na realizaci projektu „Stezka V. Mýto“ a na další práce spojené s realizací projektu? Žádám o vyčíslení jednotlivých položek. Je realizace k dnešnímu dni již úplně ukončena? Kolik k datu odpovědi činí částka k doplacení?

 

Způsob podání: písemně, osobně na podatelnu MěÚ

 

Odpověď:

Ad 1) Investiční akce „Botanická zahrada“ podle projektu arch. Sendlera byla na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 1273/11 z 23. 11. 2011 vyřazena do zmařených investic z důvodu, že akce nebyla a nebude realizována dle zpracované projektové dokumentace. V příloze č. 1 je doloženo sdělení na jednání rady města 23. 11. 2011, které bylo předloženo odborem územního plánování a regionálního rozvoje k jednání rady města. Toto sdělení obsahuje návrh usnesení rady města na vyřazení některých akcí, mezi nimi je rovněž uvedena akce Botanická zahrada. Žádné další podklady k vyřazení akce Botanická zahrada, které by byly radě města předloženy spolu se sdělením k rozhodnutí, svázaná dokumentace (kniha Zápisy rady města 2011 37-39) neobsahuje.   

Usnesení Rady města č. 1273/11 z 23. 11. 2011:

Rada města schvaluje vyřadit akce dle seznamu přiloženému k tomuto usnesení z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic a to důvodů uvedeným v tomto seznamu.

Zodpovídá: vedoucí OÚP, vedoucí OFI 

Termín: do 31. 12. 2011

Dále dokládáme žádost odboru územního plánování a regionálního rozvoje adresovanou odboru finančnímu o vyřazení akcí z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic viz příloha č. 2.

 

Ad 2) Akce byla vyřazena do zmařených investic v celkové výši 950 180 Kč

Z toho:

  14 280 Kč                 Aleš Kučera, Vyhotovení mapového podkladu

154 700 Kč                 Zdenek Sendler Dipl. Ing., STUDIE

380 400 Kč                 Zdenek Sendler Dipl. Ing., DUR (dokumentace k územnímu řízení)

316 800 Kč                 Zdenek Sendler Dipl. Ing., DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení)

  84 000 Kč                 Zdenek Sendler Dipl. Ing., DSP – dodatek č. 1

 

Ad) 3

Celková částka, která se týká přípravy projektové dokumentace:            286 881,00 Kč

Z toho:

Zahradní architektura Pardubice s. r. o.:      

zpracování projektové dokumentace                                                       40 500,00 Kč

MDS Projekt s. r. o.:

zhotovení vícetisků projektové dokumentace                                             4 356,00 Kč

MDS Projekt s. r. o.:

zhotovení projektové dokumentace                                                       231 424,60 Kč

Zahradní architektura Pardubice, s. r. o.:

Zprac. projektové dokumentace – úprava svahu pod botanickou zahradou 10 600,00 Kč

 

Ad 4) V příloze č. 3 jsou uvedeny náklady města Vysokého Mýta na realizaci projektu Stezka Botanickou zahradou.

Čištění svahu v botanické zahradě od odpadků a náletových dřevin bylo prováděno Technickými službami Vysoké Mýto v rámci běžné údržby veřejné zeleně ve městě. Náklady na tyto práce nebyly zvlášť vyčíslovány. Po dokončení I. etapy investiční akce Stezka Botanickou zahradou Technické služby Vysoké Mýto instalovaly v lokalitě dvě lavičky a dva odpadkové koše v celkové ceně 25 000 Kč.

Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. provedly v lokalitě vykácení vyznačených stromů v ceně vytěženého dřeva, částku 4 869 Kč uhradily Technickým službám Vysoké Mýto. 

Ještě před realizací projektu Stezka Botanickou zahradou byly v lokalitě botanické zahrady v období 2011 – 2012 realizovány tyto opravy:

Oprava schodiště v Botanické zahradě (2011)                                        800 151 Kč

Veřejné osvětlení realizované Technickými službami (2012)                   141 198 Kč

 

Na základě dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, byla akce Stezka Botanickou zahradou dokončena 15. 4. 2015.

K datu odpovědi zbývá k doplacení:

1) společnosti AGILE, spol. s r. o.                                                            328 350 Kč

2) autorský dozor společnosti MDS Projekt, s. r. o.                             cca do 3 000 Kč

Fakturace nákladů za autorský dozor bude provedena podle skutečně odpracovaných hodin.  

3) archeologický průzkum I. a II. etapy                   

 

Dle dodatku č. 1 k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu bude za I. etapu fakturována částka do 33 300 Kč bez DPH. Fakturace nákladů ZAV bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů pracovníků oprávněné organizace, cestovních příkazů a ostatních nákladů spojených se ZAV do 15. 9. 2015.

Dle dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu bude za II. etapu fakturována částka do 40 000 Kč bez DPH. Fakturace nákladů ZAV bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů pracovníků oprávněné organizace, cestovních příkazů a ostatních nákladů spojených se ZAV do 15. 9. 2015.

 

Přílohy:

Žádost o vyřazení akcí z nedokončených investic formou odpisů do zmařených investic

Náklady na projekt Stezka Botanickou zahradou a jeho realizaci

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 16. 4. 2015

Způsob odpovědi: písemně, poštou