1. 4. 2015 - Informace o soudním řízení proti spol. TORO VM, vymáhání náhrady škody

Žádost:

1) O jaké soudní řízení se v usnesení rady města (níže) jedná, kdo je proti spol TORO VM vedl, kdo o tom na MěÚ rozhodl a jaké je usnesení soudu?

1364/14                                                                                                                               

Rada města ukládá 

tajemníkovi JUDr. Nádvorníkovi řádně a včas zajistit vymáhání náhrady škody vyplývající z usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 01.12.2014, č. j. 5C 108/2014-30, týkající se povinnosti uhradit náklady soudního řízení  právnímu zástupci společnosti TORO VM a.s. JUDr. Petru Nuckollsovi, advokátovi, se sídlem v Ústí nad Orlicí, Barcalova 2. A to na základě znění § 38 odst. 6 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. 

Zodpovídá: JUDr. Nádvorník

Termín: ihned

 

2) Jaká je výše vymáhané částky, na kom je (byla) vymáhána a zda již je vymáhaná částka městu splacena?

 

Způsob podání: písemně, osobně na podatelnu MěÚ

 

Odpověď:

Ad 1) V usnesení rady města č. 1364/14 ze dne 16. 12. 2014 se jedná se o občanskoprávní řízení, ve kterém bylo požadováno uveřejnění odpovědi dle § 10 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tiskový zákon“). Proti spol. TORO VM ho vedlo město Vysoké Mýto. Rozhodl o tom tehdejší starosta Ing. Miloslav Soušek. Okresní soud v Ústí nad Orlicí ve věci žaloby o uveřejnění odpovědi dle § 10 tiskového zákona řízení zastavil a uložil žalobci povinnost nahradit žalovanému náklady řízení ve výši 10 164 Kč. Usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí přikládáme v příloze č. 1.

Příloha č. 1

 

Ad 2) Na základě usnesení rady města č. 1364/14 ze dne 16. 12. 2014 je vymáhána částka ve výši 10 164 Kč. Vymáhána je po bývalém starostovi Ing. Miloslavu Souškovi. Vymáhána částka dosud nebyla splacena.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 9. 4. 2015

Způsob odpovědi: písemně, poštou