1. 6. 2014 Informace k instalaci informačních cedulí

Smlouva o umístní informačních tabuliŽádost:

Žádám o poskytnutí podkladů a výpisu ze zápisu z jednání Rady města Vysoké Mýto z roku 2010, kde bylo předmětem projednání žádosti společnosti MOTÁK o vyslovení souhlasu s instalací informačních tabulí ve Vysokém Mýtě.

Dále žádám o poskytnutí kopie vyrozumění o stanovisku Rady města Vysoké Mýto, které bylo zasláno společnosti MOTÁK a smlouvy mezi městem Vysoké Mýto a firmou Moták s.r.o.

Dále žádám o poskytnutí zápisu z Podnikatelské komise, kde se jednalo o výběru spolupráce mezi společnostmi Kompakt s.r.o. a Moták s.r.o. ve výše uvedené záležitosti.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

1. Rada města Vysokého Mýta projednala 8. 6. 2010 návrh smlouvy se společností MOTÁK, spol. s r. o o umístění informačních tabulí a následně schválila její uzavření. Předkládáme Vám doslovný opis usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 696/10. Zároveň Vám předkládáme doslovný opis sdělení v zápise z jednání Rady města Vysokého Mýta č. 22. ze dne 8. 6. 2010. Přílohou sdělení je návrh smlouvy o umístění informačních tabulí. Tuto přílohu přikládáme.  

 

Opis usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 696/10 ze dne 8. 6. 2010:

696/10

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění informačních tabulí mezi městem Vysoké Mýto a fa. MOTÁK, spol. s r.o., 17. listopadu 216, 530 02 Pardubice, IČO: 47451220, v předloženém znění.  Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 06. 2010

 

Opis sdělení uvedeného v zápise z jednání Rady města Vysokého Mýta ze dne 8. 6. 2010, který se týká projednávaného návrhu:

 

Sdělení do rady města –  Ing. Karmín:

 

Obsah sdělení:

Smlouva o zhotovení a vyvěšení Informačních tabulí (IT)

 

Průvodní zpráva:

MOTÁK, spol. s r.o., 17. listopadu 216, 530 02 Pardubice, IČO: 47451220, DIČ: CZ47451220 zastoupená Petrem Motákem, jednatelem. Předkládá  smlouvu,  která stanovuje vzájemné podmínky pro zhotovení a vyvěšení Informačních tabulí (IT) v obytných domech spravovaných městem a dále ve všech veřejně přístupných objektech patřících městu. IT obsahují důležitá telefonní čísla, která jsou obklopena prezentací firem s co nejširší škálou nabídky služeb.

Fa MOTÁK, spol. s r.o., se zavazuje, že uhradí každý rok po dobu platnosti této smlouvy sjednanou cenu ve výši 5 000,- Kč + DPH jako cenu za vyvěšení IT v obytných domech ve vlastnictví města a veřejně přístupných objektech města.

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění informačních tabulí mezi městem Vysoké Mýto a fa. MOTÁK, spol. s r.o., 17. listopadu 216, 530 02 Pardubice, IČO: 47451220, v předloženém znění.                                                                                            

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 06. 2010

 

2 V příloze Vám zasíláme průvodní dopis odeslaný společnosti MOTÁK, spol. s r. o. spolu se smlouvou o umístění informačních tabulí. Jinou korespondenci nemáme k dispozici. Dále přikládáme smlouvu o umístění tabulí uzavřenou mezi městem Vysokým Mýtem a společností MOTÁK, spol. s r. o. 

 

3. V příloze Vám zasíláme dva zápisy z jednání komise zástupců podnikatelů, kde se jednalo o problematice – zápis ze dne 6. 9. 2011 a zápis ze dne 11. 10. 2011.

Průvodní dopis odeslaný společnosti Moták, spol. s r. o.

Zápis z jednání komise zástupců podnikatelů – 6. 9. 2011

Zápis z jednání komise zástupců podnikatelů – 11. 10. 2011

Příloha sděleni do RM – návrh smlouvy o umístní informačních cedulí

Smlouva o umístění informačních tabulí

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 13. 6. 2014

Způsob odpovědi: písemně, e-mailem