1. 6. 2016 Informace k výběrovému řízení na pronájem prostor ve Vysokomýtské nemocnici

Žádost:

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádáme o poskytnutí informací:

1. Nabídky společnosti Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., IČ 45790949, se sídlem Praha 6, Evropská 423/178, PSČ 16000, na uzavření nájemní smlouvy s městem Vysoké Mýto k nebytovým prostorám ve 3. nadzemním podlaží budovy č. p. 167 na pozemku p. č. 1985/3 v k. ú. Vysoké Mýto v ulici Hradecká, v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to ve znění ke dni 21. 7. 2015, kdy Rada města Vysoké Mýto tuto nabídku vyhodnotila jako nejvýhodnější v nabídkovém řízení vypsaném na základě uveřejnění záměru na pronájem předmětné nemovité věci, přičemž o uveřejnění tohoto záměru bylo rozhodnuto na mimořádném zasedání Rady města Vysoké Mýto dne 25. 3. 2015. Žádáme o poskytnutí kopie předmětné nabídky.

2. Seznamu bodů nabídky, které byly ze strany společnosti Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., změněny v době od podání nabídky do rozhodování Rady dne 21. 7. 2015 spolu s informací, jak konkrétně byly tyto body nabídky změněny.

3. Komunikace, která probíhala v písemné formě mezi zástupci města Vysoké Mýto a společností Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., v době mezi dnem podání nabídky touto společností a dnem 21. 7. 2015. Žádáme o poskytnutí kopie předmětné komunikace.

4. Zda Rada města Vysoké Mýto využívala při posuzování jednotlivých nabídek externí zdroje (materiály) a jaké. Žádáme o poskytnutí kopií využitých materiálů.

 

Způsob podání: písemně, prostřednictvím datové schránky

 

 

Odpověď:

Ad 1) Na základě vyhlášeného záměru – výběrového řízení na pronájem nebytových prostorů ve v budově Vysokomýtské nemocnice, čp. 167 obdrželo město Vysoké Mýto od společnosti Fresenius Medical Care – DS, s.r.o. jednu písemnou nabídku, a to dne 30. 4. 2015. V době od podání nabídky do rozhodování rady města dne 21. 7. 2015 nebyla společností Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. doručena žádná další písemná nabídka. Kopii nabídky společnosti Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. ze dne 30. 4. 2015 přikládáme v příloze č. 1.

 

Ad 2) Město Vysoké Mýto jako povinný subjekt odmítlo v tomto bodě žádost o poskytnutí informace, protože žadatelem požadovaný seznam nemá povinný subjekt k dispozici. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Přílohou odpovědi na žádost o poskytnutí informace bod 1) je nabídka společnosti Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. ze dne 30. 4. 2015 a v příloze odpovědi č. j. MUVM/17780/2016 ze dne 15. 6. 2016 na žádost o poskytnutí informace žadatele jsou doloženy veškeré smluvní dokumenty. Změny jsou zřejmé z přiložené nabídky a uzavřené smlouvy.

 

Ad 3) V příloze č. 2 přikládáme kopii sdělení odeslaného městem Vysokým Mýtem společnosti Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. dne 7. 4. 2015. Stejné sdělení o vyhlášeném výběrovém řízení na pronájem nebytových prostorů ve Vysokomýtské nemocnici bylo téhož dne odesláno společnosti B. Braun Avitum s. r. o. viz příloha č. 3. Jiná komunikace, která by probíhala v písemné formě mezi zástupci města Vysoké Mýto a společností Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. v době mezi dnem podání nabídky touto společností a dnem 21. 7. 2015 neexistuje.

 

Ad 4) Město Vysoké Mýto poskytlo Radě města Vysokého Mýta dokument Komparativní analýza návrhů nájemních smluv, kterou vypracovala 8. 6. 2015 KVB advokátní kancelář, s. r. o. V příloze č. 4 přikládáme kopii tohoto dokumentu.

 

Přílohy:

1. Kopie nabídky společnosti Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. ze dne 30. 4. 2015

2. Kopii sdělení o vyhlášeném výběrovém řízení na pronájem nebytových prostorů ve Vysokomýtské nemocnici odeslaného 7. 4. 2015 městem Vysokým Mýtem společnosti Fresenius Medical Care – DS, s. r. o.

3. Kopie sdělení o vyhlášeném výběrovém řízení na pronájem nebytových prostorů ve Vysokomýtské nemocnici odeslaného 7. 4. 2015 městem Vysokým Mýtem společnosti B. Braun Avitum s. r. o.

4. Komparativní analýza návrhů nájemních smluv, kterou vypracovala 8. 6. 2015 KVB advokátní kancelář, s. r. o.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 15. 6. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou