10. 1. 2024 Měření rychlosti a dozoru nad dodržováním dopravních předpisů

Žádám o poskytnutí informací ohledně měření rychlosti a dozoru nad dodržováním dopravních předpisů v katastru vašeho města, případně v obcích spadajících pod váš správní obvod:

• jaká jsou umístění stacionárních radarů pro měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v nejbližších týdnech v provozu, ať už provozovány městem, Městskou policií nebo třetí osobou. V případě, že se do provozu chystají, od kdy budou aktivně provozovány.

• jaká jsou umístění úsekových měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnic počátku a konce úseku), pokud jsou v provozu nebo se do provozu chystají, ať už provozovány městem, Městskou policií nebo třetí osobou. V případě, že se do provozu chystají, od kdy budou aktivně provozovány.

• jaká jsou další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů (např. kamery dozorující jízdu na červenou apod.) instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.

Způsob podání: písemně, e-mailem

Odpověď:
Městská policie Vysoké Mýto v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů provádí ve Vysokém Mýtě pomocí stacionárního radaru měření rychlosti jízdy vozidel projíždějících na silnici I/35 od Litomyšle u domu čp. 386 (v blízkosti křižovatky ul. Husova x Gen. Svatoně, GPS souřadnice 49°56’49.593N 16°9’37.792E) a na silnici I/35 ve směru od Hradce Králové (ul. Hradecká x Vraclavská, GPS souřadnice 49°57’21.472N 16°9’6.228E). Rychlostní limit pro jízdu v obci je stanoven zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů, a to v § 18 odst. 4: „V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1,“ Městská policie Vysoké Mýto zaznamenává rychlost vozidel od tohoto limitu výše, přičemž měřená hodnota se mění dle aktuální dopravní situace. Nyní je měření rychlosti stacionárními radary nastaveno na 50 km/hod. + 20 %. Žádné další stacionární měřící zařízení ve Vysokém Mýtě a v obcích spadajících pod správní obvod není v provozu ani před zprovozněním.

Žádné úsekové měřící zařízení na měření rychlosti ve Vysokém Mýtě a v obcích spadajících pod správní obvod není v provozu ani před zprovozněním.

Městská policie Vysoké Mýto pomocí automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy (monitoring jízdy na červenou) provádí ve Vysokém Mýtě dohled nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích vozidel projíždějících na silnici I/35 křižovatka ul. Hradecká x Vraclavská, na silnici I/35, ul. Husova x Gen. Závady a na silnici I/35 křižovatka ul. Husova x Prokopa Velikého. Žádný další prostředek monitorování jízdy na červenou ve Vysokém Mýtě a v obcích spadajících pod správní obvod není v provozu ani před zprovozněním.

Povinný subjekt vydal současně rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, a to v rozsahu ve třetím bodě požadované informace „popřípadě jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení“, protože takový plán neexistuje.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 24. 1. 2024
Způsob poskytnutí sdělení: písemně, e-mailem, rozhodnutí doporučeně poštou