10. 9. 2018 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel písemně do datové schránky dne 10. 9. 2018 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požadoval informaci, zda byla zaevidována jeho žádost týkající se konkrétního správního spisu nezletilého dítěte, které je v evidenci OSPOD. Povinný subjekt informoval, že všechny e-mailové zprávy žadatele byly zaevidovány ve spisové službě a jsou součástí spisové dokumentace. Dále byly žadateli poskytnuty informace o tom, kdo a jakým způsobem je oprávněn nahlédnout do spisové dokumentace.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 24. 9. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky