11. 2. 2015 Informace o postupu stavebního úřadu ve věci nepovolené stavby

Žádost:

1. Žádám o poskytnutí kopie zápisu z kontrolní prohlídky stavby ze dne 12. 6. 2014.

 

2. Jak bylo dále postupováno ze strany odboru stavebního úřadu a životního prostředí ve věci dodatečného povolení, případně odstranění stavby a případně v jakém stavu se nachází přestupkové řízení.

Tímto Vás žádám o zaslání kopií listinných podob všech výše uvedených rozhodnutí, byla-li vydána Vaším odborem životního prostředí jako vodoprávním a speciálním úřadem k tomu určeným zákonem č. 254/2001 Sb. a zák. č. 183/2006  Sb. (dodatečné povolení stavby, kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu, rozhodnutí o odstranění stavby, rozhodnutí o přestupku).  

 

Způsob podání: písemně, poštou

 

Odpověď:

Ad 1.) V příloze odpovědi je doložen protokol o úkonu, který provedl dne 12. 6. 2014 odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Vysoké Mýto ve věci vodoprávního dozoru – nakládání s vodami na pozemku parc. č. 60/7 v .k .ú. Rzy, obec Dobříkov. Město Vysoké Mýto poskytlo informaci částečně, protože v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů jsou v poskytnuté kopii dokumentu zakryty osobní údaje vlastníků pozemků a částečně zakryty podpisy účastníků. 

Protokol o úkonu 

Ad 2) Dne 12. 6.2014 provedl odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Vysoké Mýto prohlídku na místě stavby viz. příloha č. 1 a na základě této prohlídky byla dne 26. 6.2014  pod spis. zn. MUVM/20167/2014 č. j. MUVM/23646/2014  uložena  stavebníkovi pokuta  pro přestupek podle ustanovení § 178 odst.1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Pokuta byla řádně uhrazena.

Dne  30. 6. 2014 pod spis. zn. MUVM/20167/2014 č.j. MUVM/23944/2014 bylo se stavebníkem zahájeno  řízení o odstranění stavby podle ustanovení §  129 odst.1 stavebního zákona. Stavebník využil zákonné možnosti a ve stanovené lhůtě ( 28. 7. 2014) požádal o dodatečné povolení stavby.

Vodoprávní úřad usnesením ze dne 12. 8. 2014 spis. zn. MUVM/20167/2014 č. j. MUVM/28092/2014 řízení o odstranění stavby přerušil.

Vzhledem k tomu, že žádost o dodatečné povolení stavby neobsahovala podklady pro posouzení žádaného rozhodnutí vodoprávní úřad dne 12. 8. 2014 pod spis. zn. MUVM/20167/2014 č. j.  MUVM/28092/2014 vyzval stavebníka k doplnění podkladů, současně usnesením řízení přerušil a stanovil lhůtu k doplnění podkladů, do  31. 10. 2014.

Po doplnění podkladů vodoprávní úřad 11. 12. 2014 oznámením spis. zn. MUVM/3744/2014 č. j. MUVM/43257/2014 řízení podle ustanovení § 47 odst.1  zákona č.  500/2004 Sb.  správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznámil všem známým účastníkům řízení  zahájení řízení o dodatečném povolení stavby.

V průběhu řízení nebyla vznesena žádná námitka účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy a vodoprávní úřad dne 26. 1. 2015 pod spis. zn. MUVM/37444/2014 č.j. MUVM/02116/2015 vydal povolení k nakládání s vodami podle ustanovení §  8  odst. (1) písm. a) bod č.2. a 5.  zákona č. 254/2001 Sb.  o vodách, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen vodní zákon)  a stavební povolení, v souladu s ustanovením § 129 odst.3 a § 115 stavebního  zákona,  17. 2. 2015 nabylo povolení právní moci. O kolaudační souhlas nebylo dosud požádáno.

                                                                                                                          

V příloze dokládámě kopie požadovaných dokumentů:

Příkaz o uložení pokuty

Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami

 

Město Vysoké Mýto poskytlo informaci částečně, protože v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů jsou v poskytnuté kopii rozhodnutí zakryty osobní údaje žadatele, dalších účastníků řízení a částečně zakryt podpis vedoucího odboru stavebního úřadu a životního prostředí Ing. Luboše Karmína. Dále jsou v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v poskytnuté kopii příkazu o uložení pokuty zakryty osobní údaje obviněného a částečně zakryty podpisy dokládající převzetí příkazu a podpis vedoucího odboru stavebního úřadu a životního prostředí Ing. Luboše Karmína a referenty odboru stavebního úřadu a životního prostředí Jaroslavy Karalové.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 26. 2. 2015

Způsob odpovědi: písemně, poštou