11. 8. 2015 Informace o výběru provozovatele dialýzy ve Vysokomýtské nemocnici

Žádost: 

Žádám v souladu s § 13 odst. 1 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o zaslání kompletní nabídky spol. Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. předložené v tomto výběrovém řízení a dále o sdělení

–       jak přesně hlasovali jednotliví členové rady ve věci posuzování nabídek předložených v tomto výběrovém řízení a

–       a v jakých všech bodech byla nabídka spol. Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. lepší a v jakých bodech horší než nabídka předložená B. Braun Avitum s. r. o.

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

1. V příloze odpovědi zasíláme kompletní nabídku spol. Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. předloženou ve výběrovém řízení na pronájem nebytových prostor pro provozování dialyzačního pracoviště v budově č. p. 167 v ul. Hradecká ve Vysokém Mýtě.

 

2. Informace k otázce „jak přesně hlasovali jednotliví členové rady ve věci posuzování nabídek předložených v tomto výběrovém řízení“ není reálně k dispozici a není v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči, ať v písemném záznamu na listině, záznamu uloženém v elektronické podobě nebo záznamu zvukovém, obrazovém nebo audiovizuálním. Z jednání Rady města Vysokého Mýta není pořizován záznam o jmenovitém hlasování jednotlivých členů rady města, proto se na informaci, kterou město Vysoké Mýto reálně nedisponuje, nevztahuje informační povinnost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nejedná se tedy o existující informaci ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a je tímto splněn důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím. Režim zákona o svobodném přístupu k informacím totiž nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Z ustanovení § 15 odst. 1 výše zmíněného zákona vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. S ohledem na výše uvedené rozhodlo město Vysoké Mýto tak, že žádost o poskytnutí informací částečně odmítlo a Rozhodnutí zaslalo do datové schránky žadatele.

 

3. Informace o posuzování nabídek předložených ve výběrovém řízení na pronájem nebytových prostor pro provozování dialyzačního pracoviště v budově č. p. 167 v ul. Hradecká ve Vysokém Mýtě jsou zveřejněny na https://urad.vysoke-myto.cz/smlouvy-a-dokumenty/9960-vyberove-rizeni-na-provozovatele-dialyzy-ve-vysokomytske-nemocnici

 

Přílohy:

Nabídka Fresenius Medical Care-DS s. r. o.pdf

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 25. 8. 2015

Způsob odpovědi: písemně, do datové schránky